پوهنمل آغا محمد مرادی

درجه تحصیل: ماستر
رتبۀ علمی: پوهنمل
پوهنتون: پوهنتون جوزجان/ افغانستان
شمارۀ تماس:0786714370
ایمیل آدرس:aghamuhammad.muradi71@gmail.com

پوهنمل آغامحمد مرادی فرزند خالمراد باشنده اصلی و فعلی شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان درسال 1365 در یک خانواده روشنفکر در قریه شینکوت شهر شبرغان دیده به جهان هستی گشود. ششمین فرزند خانواده خویش میباشد. تحصیلات ابتدایی، متوسطه و لیسه را در لیسه ابن یمین شبرغانی به اتمام رسانیده؛ در سال 1387 از لیسه مذکور به درجه عالی فارغ و در همان سال شامل امتحان کانکور گردیده، بعد از سپری نمودن امتحان کانکور در سال 1388 شامل دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بلخ گردید. تحصیلات عالی خویش را در رشته زبان و ادبیات اوزبیکی این پوهنحی به درجه اعلی به پایان رسانیده در سال 1391 به درجه لسانس از پوهنتون بلخ فارغ گردید. بعد از فراغت مدت کوتاهی به صفت مدیر اداری و مالی در یکی از موسسات خصوصی جوزجان ایفای وظیفه نمود.

درسال 1392 شامل کادر علمی در رشته زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان گردید. در جریان وظیفه با عشق و علاقمندی وافر به تدریس و تربیه اولاد وطن داشت به جز از دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی به دیپارتمنتهای دیگر این پوهنحی نیز همکاری نموده از جمله در دیپارتمنتهای تاریخ، جغرافیه، فزیک، کیمیا، ریاضی، ترکمنی و بیولوژی اعم از شبانه و روزانه مضامین مختلف را تدریس نموده است. همچنان در بخش های کمیته های ورزشی و فرهنگی و با سایر کمیته های پوهنحی نیز همکاری نموده است.

استاد موصوف در اواسط سال 1394 به بورس تحصیلی کشور دوست ترکیه جهت ادامه تحصیل ماستری موفق گردید. تحصیلات ماستری اش را در بخش زبان و ادبیات قدیم تورکی به پایه اکمال رسانیده، تیزیس ماستری خویش را تحت عنوان «شرح مقالات سید احمد کبیر (تحلیل متن)» به پایان رسانیده در سال 1397 دو باره به وطن بازگشت نمود.

در جریان سال 1397 تثبیت رتبه نموده از رتبه علمی پوهیالی به پوهنیار تثبیت رتبه و ترفیع نموده اند. استاد مرادی تا حال در ژورنال های ملی و بین المللی ده ها مقاله چاپ شده دارد. استاد موصوف فعلأ مصروف تدریس، همچنان استاد رهنما به مونوگرافهای یکتعداد محصلان صنف چهارم میباشد. استاد موصوف همکار بسیار فعال دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی بوده، علاوه از وظیفه تدریس و تحقیق مصروف امور فرهنگی، جراید محصلان، کارهای ترتیب و تنظیم اسناد علمی-اداری و سایر فعالیتهای مربوط دیپارتمنت را یکجا با استادان دیپارتمنت به وجه احسن پیشبرده، مورد تحسین و تمجید اعضای رهبری دیپارتمنت قرار میگیرد. در سال 1401 از رتبه علمی پوهنیار به رتبه علمی پوهنمل ترفیع نمودند.

Back to top button