آغا محمد مرادی

پوهنیار آغامحمد مرادی فرزند خالمراد باشنده اصلی و فعلی شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان درسال ۱۳۶۵در یک خانواده روشنفکر در قریه شینکوت شهر شبرغان دیده به جهان هستی گشود. ششمین فرزند خانواده خویش میباشد. تحصیلات ابتدایی، متوسطه و لیسه را در لیسه ابن یمین شبرغانی به اتمام رسانیده؛ در سال ۱۳۸۷ از لیسه مذکور به درجه عالی فارغ و در همان سال شامل امتحان کانکور گردیده، بعد از سپری نمودن امتحان کانکور در سال ۱۳۸۸ شامل دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بلخ گردید. تحصیلات عالی خویش را در رشته زبان و ادبیات اوزبیکی این پوهنحی به درجه اعلی به پایان رسانیده در سال ۱۳۹۱ به درجه لسانس از پوهنتون بلخ فارغ گردید. بعد از فراغت مدت کوتاهی به صفت مدیر اداری و مالی در یکی از موسسات خصوصی جوزجان ایفای وظیفه نمود.

درسال ۱۳۹۲ شامل کادر علمی در رشته زبان و ادبیات اوزبیکی فاکولته تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان گردید. استاد موصوف در اواسط سال ۱۳۹۴ به بورس تحصیلی کشور دوست ترکیه جهت ادامه تحصیل ماستری موفق گردید. تحصیلات ماستری اش را در بخش زبان و ادبیات قدیم تورکی به پایه اکمال رسانیده، دیزیس ماستری خویش را تحت عنوان «شرح مقالات سید احمد کبیر (تحلیل متن)» به پایان رسانیده در سال ۱۳۹۷ دو باره به وطن بازگشت نمود.

در جریان سال ۱۳۹۷ تثبیت رتبه نموده از رتبه علمی پوهیالی به پوهنیار تثبیت رتبه و ترفیع نموده اند. در سال ۱۳۹۸ دو مقاله استاد از مجله علمی پوهنتون جوزجان اقبال چاپ یافت. مقاله اول به عنوان «Özbekçe ve Türkçedeki Atasözleri Üzerinde Bir Karşılaştırma Çalışması» مقاله دومی تحت عنوان «Özbekçe ve Türkçedeki Deyimler Üzerinde Bir Karşılaştırma Çalışması» و مقاله سومی (Klasik Türk Edebiyatındaki Leyli ve Mecnun Mesnevilerinde Kadın Yeri) میباشد.

دکمه بازگشت به بالا