اصول وقواعد نشر

 

هدف

مجله علمی و تحقیقی بین المللی علوم اسلامی دیوان درماه جدی 1398 اولین نسخه خود را منتشر مینماید.  این مجله علمی که دارای حکم (داور) بوده، سال دو مرتبه در ماه های جدی و سرطان به گونه الکترونیک در وبسایت این مجله و همچنان به گونه چاپی منتشر میگردد. نشر تحقیقات علمی علوم اسلامی و سائر علوم مرتبط با علوم اسلامی، از قبیل تحقیق، تحلیل و بررسی موضوعات علمی، معرفی  نقد و بررسی کتاب، خاطرات سیاحت، یاداشت های علمی و نشر ترجمه مقالات علمی در این مجله هدف قرار داده شده است. به همین مینوال  این  مجله علمی در برگیرنده  تحقیقات اکادمیک علوم اسلامی و علوم مرتبط به علوم اسلامی از قبیل حقوق، جامعه شناسی، تاریخ، فلسفه، جغرافیه، ادبیات و زبان شناسی، روان شناسی، و موضوعات مرتبط به علوم اجتماعی و بشری میباشد. هدف مهم و اساسی دیگر که در این مجله بین المللی  دنبال میشود، معرفی آثار وتوانمند های علمی پوهشگران علوم اسلامی و پوهشگران علوم مرتبط به علوم اسلامی افغانستان به جهان و ارتباط دادن نهاد های اکادمیک افغانستان با نهاد های اکادمیک جهان میباشد. این فعالیت اکادمیک در انکشاف علمی افغانستان و جهان نقش ارزنده خواهد داشت.

مقالات فرستاده شده به  این مجله حد اقل از طرف دو داور متخصص(با هویت مخفی) مورد داوری قرار گرفته بعداز قبول و تائیدی دو حکم یا داور نشر خواهد شود.

محتوای

مجله علمی و تحقیقی بین المللی علوم اسلامی دیوان، یک مجله اکادمیک بوده که مقالات فرستاده شده به آن از طرف داوران ( حکم) مورد داوری قرار گرفته و سال دو مرتبه در ماه های جدی و سرطان به نشر میرسد. پژوهش و مقالات در این مجله به زبان های ترکی، فارسی، پشتو، عربی و انگلیسی میباشد. بناء پژهشگران و نویسندگان میتوانند به هر یکی  این زبان ها مقالات خود را نوشته و به آدرس مجله ارسال بدارند.  در این مجله  در مجال های علمی ذیل پژوهش و مقالات علمی نشر خواهد شد.

 

علوم اساسی اسلامی

تفسیر، حدیث، کلام، فقه و اصول فقه (حقوق اسلامی) ، تاریخ مذاهب اسلامی، تصوف، زبان و ادبیات عربی، نظام حقوقی افغانستان، اقتصاد اسلامی

فلسفه و علوم دینی

فلسفه اسلامی، فلسفه دین، روان شناسی دینی، جامعه شناسی دینی، تعلیمات و آموزش دینی، تاریخ ادیان، تاریخ فلسفه، منطق

تاریخ اسلام و هنرهای اسلامی

تاریخ اسلام، تاریخ افغانستان، تاریخ هنرهای اسلامی، ادبیات اسلامی، آثار دینی و علمائي افغانستان، جایگاه افغانستان در تمدن های اسلامی

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا