اصول و قواعد نشر مجله علمی دیوان

رهنمود نگارش مقالات
شرایط نشر مقالات در مجله علمی ـ تحقیقی   بین المللی علوم اسلامی دیوان
مجله بین المللی دیوان در هر سال دو شماره، مقالات علمی تحقیقی را در حوزه علوم اسلامی به نشر می­رساند.

شرایط کلی:
* ارسال و پیگیری مقالات از طریق ایمیل آدرس مجله بین المللی دیوان (diwandergisi@gmail.com  و diwan@diwan.com) امکان پذیر است .
* تکمیل فورم تعهد نامه نویسنده یا نویسندگان(در صورتی که مقاله کتابخانه ای باشد حد اکثر دو نویسنده، اگر میدانی باشد حد اکثر سه نویسنده می‌تواند سهم بگیرید.) قبل از ارسال مقاله ضروری است، لذا نویسنده و یا نویسندگان مقاله می­توانند فورم تعهد نامه را از سایت مجله دانلود نموده و بعد از خانه پری دقیق در قالب (PDF یا JPG) به ایمیل های رسمی مجله ارسال گردد.
* مقاله ارسالی با حوزه موضوعی مجله مرتبط باشد.
* مقاله نباید قبلاً در مجلات داخلی یا خارجی چاپ شده و یا هم زمان به نشریه داخلی و یا خارجی دیگری ارسال شده باشد.
* مسؤولیت صحت مطالب و منابع مندرج در مقاله از هر لحاظ به عهده نویسنده یا نویسندگان آن خواهد بود.
* پس از ارسال مقاله به مجله، هیچ تغییری در ارتباط با مشخصات نویسنده یا نویسندگان ممکن نیست.
* مجله در رد، ویرایش و تلخیص عنوان و محتوای مقالات دریافتی آزاد است.
* مقالات دریافتی، با سایر نوشته های مشابه یا مرتبط، بیش از 30 در صد مشابهت نداشته باشد.
*  مقاله­یِ محصلین به تنهایی قابل پذیرش نیست، مگر اینکه با یکی از اعضای کادر علمی مشترک نوشته باشند.
* هر مقاله حداقل توسط دو مرورگر مورد ارزیابی شکلی و محتوایی قرار می‫گیرد. اگر هردو مرورگر مقاله را تأیید نماید، این مقاله به نوبت در یکی از شماره‫های مجله چاپ خواهد شد؛ درصورتی که مقاله از سوی یکی از این مرورگران تأیید و از طرف دومی رد گردد، برای تعیین تکلیف نهایی، به مرورگر سومی فرستاده می‫شود.
* نشر مقاله منوط به پذیرش مرورگران و تصویب نهایی هیئت تحریر خواهد بود.
* نویسنده در حین ارسال مقاله به مجله مؤظف است مبلغ معینه را بابت هزینه نشر و چاپ مقاله خود به حساب بانکی شماره   88156645  به نام حبیب الرحمن در نوی کابل بانک واریز و اسکن آویز آنرا  به صورت PDF ویا JPG به ایمیل مجله ارسال نماید. لازم به ذکر است که از مبلغ مذکور در صورت رد یا عدم پذیرش مقاله بعد از مرور توسط مرورگران مجله علمی –  تحقیقی  بین المللی دیوان 50%  آن کسر می‌شود .
* تعداد منابع در مقالات علمی- تحقیقی حداقل 15 اثر (کتاب، مقاله، تیزس ماستری/ رساله دوکتورا، ویب‫سایت…) باشد.
نوت: مقالات ارسال شده به این مجله در مجموع از 10۰۰۰ کلمه بیشتر نباشد. در  ضمن متن انگلیسی با قلم Times New Roman 12  و در پاورقی  Times New Roman  10  نوشته شود.
افزون بر شرایط پیش بیان شده، از نویسند­گان محترم درخواست می‌شودکه قبل از ارسال مقالات خویش، باید مقالات شان را طبق قواعد شکلی و محتوایی ذیل تنظیم نمایند:
میتوانید فایل PDF رهنمود نگارش مقالات را از اینجا دانلود کرده و مقاله خویش را نظر به آن تنظیم نمایید. تشکر

دانلود رهنمود نگارش
دکمه بازگشت به بالا