اهمیت و جایگاه عقیقه در شریعت اسلامی

عنوان مقاله: اهمیت و جایگاه عقیقه در شریعت اسلامی 
نویسنده:پوهیالی حجت الله نذیری
Doi: http://dx.doi.org/10.48117/Diwan.2024.35
ORCID: 0000-0003-3607-4901

چکیده:
عقيقه يعنى ذبح حيوان بخاطر شكرانهى نوزاد برضاى خداوند متعال ميباشد كه اين روش درگذشتهها در بين أمت موسى )عليه السلام( مروج بوده و آن بعنوان روش پسنديده ياد شده است و عقيقه در دوران جاهليت در بين عربها يك امر حتمى بوده و رسول االله )صلى الله عليه وسلم( نيز در حيات شان و اصحاب كرام و تابعين آنرا انجام دادهاند.
انجام عقيقه در روز هفتم تولد نوزاد صورت ميگيرد و حتى ميتوان در روزهاى بعدى انجام داد عقيقه در بين مسلمانان اكثراً ترك شده و به عوض آن عنعنات نا پسند جارى شده است. مقالة علمى تحت عنوان: )اهميت و جايگاه عقيقه در شريعت اسلامى( تهيه نمودم تا باشد كه أمت اسلامى از اهميت عقيقه اطلاع حاصل نموده و در زندگيشان به اين سنت عمل كرده تا باشد كه خوشبختيها را كسب كند. روش تحقيق كتاب خانهاى بوده. گرچند دانشمندان، مانند دكتور وهبة الزحيلى دركتاب )الفقه الاسلامى و أدلته( و استاد عبداالله ناصح علوان دركتاب )چگونه فرزندان خود را تربيه كنيم( و ديگران اين موضوع را به شكل ضمنى مورد بحث قرار دادهاند. مهمترين پرسشها در اين موضوع مطرح خواهد شد عبارتند از: عقيقه و حكم آن چيست و كيفيت انجام عقيقه در دين اسلام است؟ ان شاء االله كوشش ميشود در جهت توضيح سوالات مطروحه بگونه مفصل جواب ارايه گردد. عقيقه روش نيكى است كه در بين أمتان پيشين و در عصر پيامبر اسلام و يارانش موجود بوده و عمل نمودن به آن سنت ميباشد
کلمات کلیدی: عقيقه، رهينه، قِوامت

دانلود مقاله 

Show More
Back to top button