بررسی روابط دیپلماتیک دولت مدینه با دولت حبشه (حبشستان)

صفی الله منتظر

چکیده

حضرت پیامبر (ﷺ) برای دعوت و انتشار اسلام با ملت و دولت های دیگر روابط دیپلماتیک بر قرار نموده است. یک بخش بزرگی از این روابط را تماس با حبشه تشکیل میدهد. این روابط با دول دیگر بعد از صلح حدیبیه شکل گرفته، ولی با حبشه از قبل شروع شده و دو مرحله داشته، مرحله روابط مکی و مرحله بعد از صلح حدیبیه، دور مکی با فرستادن یک تیم از مهاجرین به حبشه در سال پنجم بعثت آغاز گردیده مرحله دومی بعد از صلح حدیبیه با فرستادن عمر بن امیه الضمری با دو مکتوب به نجاشی بر قرار شده است. نجاشی اولی و نجاشی دومی در حضور حضرت جعفر طیار مسلمان شدند. مهاجرین مقیم در حبشه توسط دو کشتی عیار شده از جانب نجاشی به خیبر آمدند. بعد از فوت نجاشی دومی حضرت پیامبر (ﷺ) برایش درمدینه نماز جنازه غیابی خواندند

.واژه های کلیدی: نجاشی، حبشه، دولت مدینه، جعفر طیار، عمرو بن امیه الضمری

English

Türkçe

Başa dön tuşu