بررسی مقایسوی نهاد های تحصیلات عالی در افغانستان و مالیزیا جهت فراهم نمودن فرصت های کاری برای فارغ التحصیلان افغان

عنوان مقاله: بررسی مقایسوی نهاد های تحصیلات عالی در افغانستان و مالیزیا جهت فراهم نمودن فرصت های کاری برای فارغ التحصیلان افغان  
نویسنده:پوهنیار سید عباس هاشمی
Doi: http://dx.doi.org/10.48117/Diwan.2024.35
ORCID: 0000-0000-0000-0000

چکیده:
بعد از سالهاى طولانى جنگ و نا امنى ها، افغانستان براى نخستين بار تلاش دارد تا خود را در مطابقت با معيار هاى بازار آزاد برابر سازد كه ضرورت است تمام نهادها همگام با اين طرح در مطابقت باشند. متاسفانه وزارت تحصيلات عالى توانايى تربيه نيروى متخصص كار را برمبناى طرح فوق بنا بر بعضى از معضلات از قبيل متمركز بودن نظام تحصيلى، نصاب غير معيارى، استراتيژى هاى نا متوازن و بودجه ناكافى نداشته كه باعث بلند رفتن ميزان بيكارى فارغان اين نهاد گرديده است. اين مقاله برمبناى يك تحقيق كيفى نظام تحصيلى افغاستان را مورد بررسى قرار داده و مودلى را جهت اصلاحات در نظام تحصيلى افغانستان پيشنهاد مينمايد؛ تا ازيك طرف وزارت تحصيلات بتواند جوابگوى نياز بازاركار باشد و از جانب ديگر در رشد و توسعه اقتصادى سهيم شده ميزان بيكارى را كاهش دهد. در بخش از پيشنهاد ها اين مقاله تاكيد دارد كه دانشگاه هاى افغانستان نياز مند استقلاليت اند تا برمبناى نصاب تحصيلى سنجيده شده و پاليسى هاى غير متمركز نياز هاى زون كه براى آن نيروى كار تربيت مينمايند را فراهم سازند. مقاله هذا در قدم نخست ميكانيزم فعاليت نظام تحصيلى افغانستان را با نصاب تحصيلى ارايه شده از جانب نهاد هاى تحصيلى به معرفى گرفته، چهارچوب كارى وزارت تحصيلات عالى مشخص نموده، سهم وزارت تحصيلات عالى و منطق موجوده جهت توجيه اين نظام را توضيح ميدهد. متعاقبا نارسايى ها و معضلات موجوده فرا راه فارغان را كه ميخواهند وارد بازار كار گردند با شناسايى ناتوانى هاى مهارتى لازم كه بايد فارغان با آن مسلح شوند و تقاضاى بازار كار را بررسى نموده، راهكار لازم ارائه مىكند. در اخير يك راهكارى را كه از جانب نظام تحصيلى ماليزيا تطبيق شده و نتيجه مثبت هم داشته، با اندكى تغيرات پيشنهاد مينمايد. در نتيجه اين راهكار مودل سودمندى براى كارايى پايدار نظام تحصيلى افغانستان ميتواند باشد و بطور نمونه يك پاليسى تحصيلى جديدى كه بتواند روابط مستدامى را ميان نظام هاى تحصيلى و استخدام كنندگان برقرار كند تا باعث توسعه اقتصادى افغانستان گرديده و ميزان بيكارى را تا حد ممكن تقليل بخشد

کلمات کلیدی: حقوق، زندانبان، زندانی، زندان و شریعت اسلامی.

Abstract
After long time conflict and efforts for adjustment to an incipient free market economy, higher education in Afghanistan is facing the challenges of centralization, outdated curricula, inefficient strategies and inadequate budget which causes high unemployment rate for its graduates. This paper examines higher education in Afghanistan based on qualitative research to purpose a model for its educational reform to respond to market demands and help Afghanistan meet its own development goals, including economic growth and eradication of unemployment. As part of this change, Afghan universities should have the autonomy to train students in light of the needs of the region they serve by implementing market based curriculum and decentralized educational policy. The article begins by describing the current structure and curriculum offered by institutions of higher education in Afghanistan, including the structure and role of the Ministry of Education and the past rationalizations for the current system. Next it discusses the shortcoming and challenges faced by graduates attempting to enter the workforce, identifying the need for training competency based employees and graduates that can meet the market demands. Next it provides a model implemented by Malaysian educational system. From there, it explains how that system provides useful ideas for a viable approach in Afghanistan, a new educational policy that enables collaboration with industryand enhances economic development.

دانلود مقاله 

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا