ثعلبی و جایگاه تفسیری آن

الثعلبي و مكانته في التفسير

Doi: http://dx.doi.org/10.48117/Diwan.2021.9

حبیب الرحمن رحمانی

ORCID ID: 0000-0002-7742-5686

چکیده

ابو اسحاق ثعلبی از مفسران بزرگ نیشابوری در قرن چهارم و پنجم هجری بوده ، تفسیر او بنام الکشف و البیان ـ نقش اساسی را در سیر نگارش های تفسیری در سده های بعدی داشته است.
در این مقاله مروری از زندگی وی و مروری کوتاه بر حیات علمی و فرهنگی و معرفی اجمال آثار وی ، مهمترین اثر او یعنی تفسیرش معرفی شده است.

واژه های کلیدی: ابو اسحاق ثعلبی، الکشف و البیان المعروف تفسیر ثعلبی

ملخص

أبو إسحاق الثعلبي من كبار مفسري نيسابور، عاش في القرن الرابع والخامس الهجري. وكان لتفسيره (الكشف و البيان في تفسير القرآن) دور بارز في المناهج التفسيرية في القرون اللاحقة من بعده.
وهذا المقال تناولَ ترجمة الثعلبي، ونبذة من حياته العلمية والثقافية، وآثاره العلمية ومصنفاته؛ ومن أعظم مصنفاته تفسيره المعروف.

الكلمات المفتاحية: أبو إسحاق الثعلبي، الكشف والبيان في تفسير القرآن المعرف بتفسير الثعلبي

Back to top button