حکم فرزندأوری بوسیلۀ إلقاح مصنوعی ازنظر فقه اسلامی

عنوان مقاله: حکم فرزندأوری بوسیلۀ إلقاح مصنوعی ازنظر فقه اسلامی  
نویسنده:پوهندوی عتیق الله نافع
Doi: http://dx.doi.org/10.48117/Diwan.2024.35
ORCID: 0000-0000-0000-0000

چكيده:
موضوع مقاله هذا “حكم فرزند آورى ازطريق القاح مصنوعى ازمنظرفقه اسلامى” مىباشد، كه القاح مصنوعى به معنى بارور ساختن نطفة زن و مرد و باردار نمودن زن ازطريق غير طبيعى ) بدون مجامعت زوجين( بود، كه عمده ترين اسباب فرزند آورى ازطريق القاح مصنوعى، عقامت يا بى اولادى وتولد شدن هميشگى جنس معين )پسر يا دختر( مىباشد. القاح مصنوعى ازهفت طريق صورت مىگيرد، كه در نزد فقهاء صرف دو طريق آنها )تلقيح داخلى و خارجى ميان نطفه زوجين( با درنظرداشت ضوابط و ضرورت شرعيه جواز دارد و ساير انواع آن ناجايز مىباشد، اولين طفلى كه ازطريق القاح مصنوعى به دنيا آمد )لويزابراون( بريتانيايى بود، كه )ليزلى براون( آن را تولد نمود، اين عمليه در 10نوامبر 1977م توسط طبيبان هريك )استبتوا وادواردز( انجام شد، طبيبان موصوف تخمه هاى خانم متذكره را با آب منى شوهرش درخارج رحم توسط آلات طبى القاح نمودند، كه درنتيجه آن طفل دختر به ميان آمد و نام وى را )لويزابراون( گذاشتند، و بعداً بنام طفل انبوبى يا مصنوعى شهرت يافت. اهداف اساسى اين تحقيق، واضح كردن مفهوم و انواع القاح مصنوعى، شناسايى اسباب و عوامل، كه باعث دست زدن عدة ازمردم به اين پديده مىشود، و مهمتر از همه روشن شدن حكم شرعى صورتهاى مشروع و نامشروع القاح مصنوعى. روش تحقيق در اين مقالة علمى كتابخانهى مىباشد، يعنى مواد مقالة هذا با استفاده از كتب معتبر علمى و اسلامى كتابخانهها آماده گرديده، و ترتيب آن نيز به شكل ميتود معاصرنگارش مقالة علمى- تحقيقى- صورت گرفته است.
واژه هاى كليدى: حكم، القاح، مصنوعى، زوجين، نطفه، رحم، فقه

دانلود مقاله 

Show More
Back to top button