حکومت هندی ها و ترک های مملوک

دوكتور نجاتي آوجي

چکیده

سلسله ممالیک ترک در هند که به زبان اردو( سلطنت ممالیک) نامیده می شود، نخستین سلطنت ممالیک بود که توسط قطب الدین ایبک فرمانده ترک نژاد از قبیله ایبک در سال (۱۲۰۶م) در هند(دهلی) بنیان گذاری شد واین سلسله الی سال (۱۲۹۰م) حکمرانی نمود. قطب الدین ایبک از ممالیک ترکی بود که با سعی وتلاش خود نخست به فرماندهی لشکردست یافت سپس جانشین سلطان شهاب الدین محمد غوری در هند گردید. پس ازآنکه سلطان شهاب الدین محمد غوری بدون وارث در سال (۱۲۰۶م) درگذشت، قطب الدین ایبک جانشین وی برای تصرف مناطق تحت امپراتوری غوری ها دربرابر رقیب های منطقوی به مبارزه پرداخته نخست لاهور سپس دهلی را مرکز سلطنت خویش قرار داد ومنارقطب که مشهور ترین وبلندترین منار در سراسرجهان می باشد را در دهلی بناء نمود وسرانجام قطب الدین ایبک در اثر بیماری ناگهانی در سال (۱۲۱۰م) درگذشت. بعد از وفات او داماد وى شمس الدین التتمش به قدرت رسید وبه تعقیب او بجز از یک پسرش سایر پسرهای او ودخترش رضیه فرمانروانی نمودند. پس از آن سلطان غیاث الدین بلبن که فرمانده لشکر سلطان ناصرالدین بود به اریکه قدرت نشست وخواهر او را به عقد ازدواج خود درآورد همچنان سلطان غیاث الدین بلبن مانع داخل شدن مغول به هند شد سپس به سلطنت دست یافت. بعد از آن نواسه او معزالدین کیقباد آخرين سلطان اين سلاله قدرت را به دست گرفت. این سلسله سلطنتی ممالیک هند توسط فیروز خلجی ازهم پاشید و او سلسله خلجی ها را در بیهار وبنگال بنیانگذاری نمود.

.واژه های کلیدی: ممالیک، هند، ترکها، سلطان رضیه، قطب الدین، غوری ها، خلج

English

Türkçe

Başa dön tuşu