پوهنمل حیرت الله برلاس

درجه تحصیل: ماستر
رتبۀ علمی: پوهنمل
پوهنتون: پوهنتون جوزجان/ افغانستان
شمارۀ تماس: 92782536503+
ایمیل آدرس: hairatullah@gmail.com
0000-0001-6847-1624 :ORCID ID

پوهنمل حیرت الله برلاس فرزند محمد حسین در سال ۱۹۸۹ میلادی در یک خانواده روشنفکر و علم دوست در ولایت بدخشان دیده به جهان گشود. موصوف دوره ابتدائیه، متوسطه و لیسه را در لیسه ذکور سید عبدالکریم  به اتمام رسانیده است. وی در جریان تعلیمات لیسه مسئول بخش کتابخانه دفتر CFA در قریه خویش بود. وی در سال 2007 در امتحان کانکور اشتراک نموده و موفقانه در سال 2008 شامل دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنتون کابل گردید. موصوف در سال 2011 از بخش متذکره فراغت حاصل نموده و بعد از فراغت در مکاتب خصوصی به حیث آموزگار اشغال وظیفه نمود. در جریان وظیفه مقدس معلمی در سال 2013  در بورسیه تحصیلی بخش ماستری کشور دوست ترکیه ثبت نام نموده و موفقانه این بورسیه را به دست آورده و شامل پوهنحی زبان و ادبیات  پوهنتون آتاترک گردید. بعد از آموزش یکسال تخصص زبان ترکی به درسهای ماستری آغاز نمود. در سال  2017 موفقانه سند ماستری خویش را به دست آورد. موصوف در یک رقابت آزاد شامل امتحان بست کادر علمی پوهنتون جوزجان گردید. در سال 01/11/1396 در پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان تقرر حاصل نموده تا الحال به حیث عضو کادر علمی ایفای وظیفه مینماید.

پایان نامه ها:
لیسانس: شاه غریب میرزا غریبی نینگ دیوانی
سیمنار ماستری: Çağatay Türkçesinin Dönenleri ve Temsilcileri
ماستری: Tuhfetü-l Abidin (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük)

مقالات:
“Türk Lehçelerinin Tasnifine Bir Bakış” مجله پوهنتون جوزجان شماره 26 سال 1397.
Türk Dillerinde Çokluk Ekleriمجله پوهنتون جوزجان شماره 28 سال 1398.

Back to top button