حیرت الله برلاس

پوهنیار حیرت الله برلاس فرزند محمد حسین در سال ۱۹۸۹ میلادی در یک خانواده روشنفکر و علم دوست در ولایت بدخشان دیده به جهان گشود. موصوف دوره ابتدائیه، متوسطه و لیسه را در لیسه ذکور سید عبدالکریم  به اتمام رسانیده است. وی در جریان تعلیمات لیسه مسئول بخش کتابخانه دفتر CFA در قریه خویش بود. وی در سال ۲۰۰۷ در امتحان کانکور اشتراک نموده و موفقانه در سال ۲۰۰۸ شامل دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنتون کابل گردید. موصوف در سال ۲۰۱۱ از بخش متذکره فراغت حاصل نموده و بعد از فراغت در مکاتب خصوصی به حیث آموزگار اشغال وظیفه نمود. در جریان وظیفه مقدس معلمی در سال ۲۰۱۳  در بورسیه تحصیلی بخش ماستری کشور دوست ترکیه ثبت نام نموده و موفقانه این بورسیه را به دست آورده و شامل پوهنحی زبان و ادبیات  پوهنتون آتاترک گردید. بعد از آموزش یکسال تخصص زبان ترکی به درسهای ماستری آغاز نمود. در سال  ۲۰۱۷ موفقانه سند ماستری خویش را به دست آورد. موصوف در یک رقابت آزاد شامل امتحان بست کادر علمی پوهنتون جوزجان گردید. در سال ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ در پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان تقرر حاصل نموده تا الحال به حیث عضو کادر علمی ایفای وظیفه مینماید.

پایان نامه ها:

لیسانس: شاه غریب میرزا غریبی نینگ دیوانی

سیمنار ماستری: Çağatay Türkçesinin Dönenleri ve Temsilcileri

ماستری: Tuhfetü-l Abidin (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük)

مقالات:

Türk Lehçelerinin Tasnifine Bir Bakış” مجله پوهنتون جوزجان شماره ۲۶ سال ۱۳۹۷.

 Türk Dillerinde Çokluk Ekleriمجله پوهنتون جوزجان شماره ۲۸ سال ۱۳۹۸.

دکمه بازگشت به بالا