دوکتورحبیب الرحمن رضاپور

درجه تحصیل: دوکتورا
رتبه علمی: پوهنیار
پوهنتون: پوهنتون بدخشان / افغانستان
شمارۀ تماس: 93795530792+
ایمیل آدرس: habibraghi@gmail.com

دکمه بازگشت به بالا