دوکتور عبدالبصیر محمودزاده

درجه تحصیل: دوکتورا
رتبۀ علمی:
پوهنمل
پوهنتون:
پوهنتون جوزجان /افغانستان
شمارۀ تماس:
93786271272+
ایمیل آدرس: 

پوهنمل دوکتور عبدالبصیر محمودزاده فرزند عبدالمحمود به تاریخ 1361/03/09 هجری شمسی در یک فامیل روشن فکر چشم به جهان گشود. موصوف دورۀ ابتدایی تحصیل خویش را در سال 1381 در لیسه قزانچی باباِ ولایت جوزجان به اتمام رسانید و تحصیلات دورۀ لیسانس خویش را به پوهنحًی انجنیری جیولوجی و معادن پوهنتون جوزجان فرا گرفته و در سال 1387 با اخذ نمرات اعلی از آن پوهنحًی، فارغ گردید.
پوهنمل دوکتور عبدالبصیر محمودزاده در سال 1389/09/01 به اساس حکم شماره 2698 مقام محترم وزارت تحصیلات عالی افغانستان منحیث نامزد پوهیالی به دیپارتمنت جیولوجی، اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحًی انجنیری جیولوجی و معادن پوهنتون جوزجان، تقرر حاصل نمود. در این جریان مضامین مختلف را از جمله: جیولوجی، سروی، الکتروتخنیک، برمه کاری، ریموت سنسینگ، GIS و دیگر موضوعات مهم را، تدریس نموده اند. موصوف درسال 1392/05/18 با استفاده از بورسیه دولتی جهت ادامۀ تحصیل به مقطع ماستری عازم کشور تایلند گردیده و در1394/03/01 توانست سند ماستری خویش را موفقانه از انستیتوت تکنالوژی آسیاییAsian Institute of Technology (AIT) دررشته ریموت سینسینگ و جی آی اس (Remote Sensing and GIS)به دست آورد. نامبرده در سال 1397/01/12 به اساس امتحان رقابتی و با سپری نمودن چندین مرحلۀ از آزمایشات موفق به راه یابی در بورس دوکتورا با حمایت مالی سازمان (JICA) کشور جاپان، گردید. مشارالیه در سال 1399/12/30 توانست دورۀ تحصیلی دوکتورای خویش را به پوهنتون توکیوی جاپان در رشته (Remote Sensing and Geospatial Sciences) موفقانه به پایان ، برساند. ایشان نظر به تعهدی که در قبال وطن و وظیفه مقدس خویش داشت؛ دوباره عازم کشور گردیده و اکنون به خاطر ارأئۀ خدامات علمی و تربیۀ اولاد وطن، کمر همت بسته به حیث معاون امور علمی پوهنتون جوزجان ایفآ می نماید.

Back to top button