دوکتور عبدالمعروف حنیف

درجه تحصیل: دوکتورا
رتبۀ علمی: پوهنوال
پوهنتون: پوهنحی شرعیات کابل/ افغانتسان
شمارۀ تماس: 93771034950+
ایمیل آدرس: maroof.heravi@gmail.com

تجارب کاری :
بحیث آمر دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل مدت پنج سال
عضو ریاست تحقیق تالیف وترجمه مدت شش سال
عضو ریاست نظارت از پوهنتون های خصوصی
قبل از تحول بحیث مرورگر مجله بین المللی معارف اسلامی پوهنتون علامه اقبال پاکستان
فعلا به حیث مرورگر مجله بین المللی العلوم پاکستان
عضو هیئت تحریر مجله شرعیات پوهنتون کابل.
عضو هیئت تحریر مجله بین المللی پوهنتون کابل.
عضو هیئت تحریر مجله دیوان
وعضووو اسووبق اكادمي تحقیقات علمي بین الملي (المعهد الدولي للدراسووات الاسوولامیف ) فرع اسلام آباد

سابقه کاری در بخش تدریس:
استاد در ” پوهنتون اسلامی ابوبکر ” ، کراچی پاکستان
استاد در انستیتیوت عربی سودان مقیم اسلام آباد
اسوتاد در پوهنتون های خصوصی مانند سلام، دعوت، مشعل، ملی، زاول، کاروان، استقامت و نورین

آثار علمی :
تالیف کتاب درسی ( احادیث احکام ) برای سمستر هفتم اناث پوهنحی شرعیات به زبان فارسی
تالیف کتاب درسی (شرح وتحلیل احادیث ایمان صحیح مسلم) برای سمسترهای دوم پوهنحی شرعیات.
تالیف کتاب درسی (درس های از سیرت نبوی) به زبان فارسی برای سمستر های اول پوهنحی شرعیات.
تالیف کتاب ( تدوین سنت در عصور روایتع به زبان فارسی بحیث ممد درسی برای مضامین حدیث و علوم حدیث پوهنحی شرعیات.
تالیف کتاب دفاع از سنت نبوی برای سمستر های هفتم
تالیف کتاب مجموع الآحادیث
تالیف کتاب دراسات فی مناهج المحدثین برای سمسترهای دوم ماستری
تالیف کتاب مقاصد شریعت برای سمستر های هشتم
تهیه چندین چپتر درسی در پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل وبرخی پوهنتون های خصوصی به دو زبان عربی وفارسی.
ترجمه و ایدت چند كتاب در ریاست تالیف وترجمه پروژه انكشافي نصاب درسي وزارت معارف افغانستان. از آنجمله: اخلاق صنف هشتم، تفسیر دهم ویازدهم ودوازدهم ، نحو صنف هشتم، صرف صنف هفتم وغیر
ترجمه چند رساله از زبان عربی به فارسی، مانند کتاب عشریات ابن قیم جوزی.
ترجمه كتاب ( شاهرا ه زندگی پر کامیابی کا سفر ) از زبان اردو به زبان فارسي به نام ( سفر كامیاب در شاهرا ه زندگی)
تالیف کتاب (التصوف بین الرد والقبول) به زبان عربی.
ترجمه کتاب ” سیاسات الغرب الازدواجیه تجا القوة النوویه الپاکستانیه ” از زبان اردو به عربی
ترجمه کتاب ” نحو توحید الأمه الاسلامیه ” از زبان اردو به عربی
نوشتن چندین مقاله به زبان عربی درمجله های: الصدیق ، والجامعه، دی اسکالر، الجامعه الاسلامیه،الایضاح، معارف اسلامی، العلوم، وغیره
و چندین مقاله به زبان فارسی درمجله پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل ومجله اکادمی علوم افغانستان وسایت بنیاد احیاء سنت وغیره

تعامل با زبانهای خارجی :

عربی عالی
انگلیسی خیلی خوب
اردو خیلی خوب

 

Back to top button