دوکتور محمد اسحاق رحیمی

درجه تحصیل: دوکتورا
رتبه علمی: پوهندوی
پوهنتون: پوهنتون         / افغانستان
شمارۀ تماس: 937479247374+
ایمیل آدرس: Ishaq.rahimi64@gmail.com

دکمه بازگشت به بالا