دیدگاه تحقیقات علمی پوهنتون جوزجان

مقدمه
پیشرفت های علمی عصر حاضر حاصل تلاش های تحقیقاتی است که طی سال های ګذشته توسط دانشمندان و اهل دانش صورت ګرفته است. روند پیشرفت های علمی در طول تاریخ سرعت یکنواخت نداشته، چنانچه در برخی برهه های تاریخ ما شاهد سرعت وشتاب بیشتر ودر برخی برهه های شاهد روند کند تحقیقات علمی بوده ایم. در قرون اخیر بعد از رنسانس، خصوصا بعد از نیمه قرن بیستم، پیشرفت ها وتحولات عظیمی در تمام عرصه های علمی رونما ګردیده است.
در افغانستان به سبب کمرنګ بودن فعالیت های تحقیقات علمی، روند پیشرفت با کندی وآشفتګی روبرو بوده است. با توجه به این واقعیت تلخ، افغانستان ضرورت به سازمان های تحقیقات علمی کارآمد وسازګار با نیازهای مبرم جامعه دارد.
یګانه راه حل وبیرون رفت از این چالش ها توجه نهادهای علمی به تحقیقات علمی در همه عرصه ها میباشد. زیرا تحقیقات علمی یکی از محورهای مهم وتاثیر ګذار در پیشرفت وتوسعه پایدار هر کشور محسوب میشود که افزون بر توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی را نیز به همراه دارد. تحقیقات علمی در قرن حاضر یکی از شاخص های عمده ای توسعه بوده ومیزان تحقیقات علمی وپیشرفت تکنالوژي است که سبب تمایز کشورهای توسعه یافته از کشورهای روبه توسعه می ګردد.
همچنان یافته های تحقیقات علمی در ارتقای کیفیت زندګی بشر وتوسعه رفاه جامعه وتحولات اقتصادی واجتماعی هر کشور نقش بسزایی ایفا میکند. نقش تحقیقات علمی در توسعه همه جانبه پایدار چنان برجسته وانکار ناپذیر است که میتوان آنرا بدون تردید نیروی محرک توسعه در همه حوزه ها اعم از فرهنګ، اقتصاد، سیاست وجامعه دانست.
با در نظر داشت چالش های فرا راه تحقیقات علمی ونیازمندی های کشور به انجام تحقیقات علمی معیاری در حوزه های مختلف علوم طبیعی وعلوم اجتماعی. ایجاد یک ریاست عمومی تحقیقات علمی ونوآوری معاونیت تحقیقات علمی به سطح ملی در چوکات وزارت تحصیلات عالی تحت چتر ریاست تحقیق، تألیف وترجمه کاملا ضروری پنداشته شده وایجاب مینماید تا تمام استادان ومحصلان نهادهای علمی کشور از بخش های مختلف وسایر علما در کار تحقیقات علمی جامع روی مسایل علوم طبیعی وعلوم اجتماعی افغانستان سهیم ګردیده، دین ایمانی وملی شان را در این امر مهم ادا نمایند.
دیدګاه
معاونیت تحقیقات علمی پوهنتون جوزجان در نظر دارد تا در آینده نزدیک با حل مشکلات مربوط به مسایل علوم طبیعی وعلوم اجتماعی افغانستان از طریق اجرای تحقیقات علمی با استفاده از تجارب ومهارت های کادرهای علمی ومسلکی جهت انکشاف این بخش ها وتوسعه تاثیرات مثبت آن بالای اقتصاد کشور به جایګاه شایسته ملی وبین المللی در تولید علم در حوزه های علوم طبیعی وعلوم اجتماعی با استفاده از تحقیقات علمی استندرد قرار ګیرد.
مأموریت
معاونیت تحقیقات علمی پوهنتون جوزجان زمینه اجرای تحقیقات علمی مبتنی بر شاخص های اکادمیک، تلاش مستمر بر ایجاد روابط علمی معاونیت تحقیقات علمی با سایر مراکز معتبر ملی وبین المللی به منظور ترویج فرهنګ تحقیقات علمی در کشور را فراهم می سازد.
اهداف
1. رشد وانکشاف مهارت های اعضای کادر علمی مطابق به معیارهای منطقوی وجهانی در عرصه تحقیقات علمی هدفمند مورد نیاز کشور به شمول تحقیقاتی که غرض ترفیعات علمی اجرا می شود.
2. فراهم آوری تسهیلات لازم برای اعضای کادر علمی جهت انجام کارهای تحقیقاتی علمی در پوهنتون.
3. استفاده از نتاییج ودستآوردهای تحقیقات علمی در رشد وانکشاف علمی، مسلکی، اقتصادی، اجتماعی ورفاهی جامعه.
4. توسعه وتحکیم روابط وهمکاری با نهادهای تحقیقاتی، پوهنتون ها وسایر ادارات ملی وبین المللی در بخش های تحقیقاتی.
5. مشوره دهی در عرصه مسایل علوم طبیعی وعلوم اجتماعی پیرامون تحقیقات علمی به فعالین ونهادهای ذیدخل.
6. ارتقای ظرفیت از طریق سازمان دهی برنامه های آموزشی و ورکشاپ ها برای اعضای کادر علمی پوهنتون در عرصه تحقیقات علمی.
7. معیاری سازی تحقیقات علمی مطابق به معیارهای بین المللی.
8. همکاری ومساعدت در تهیه مقالات علمی وتحقیقی جهت نشر در ژورنال های بین المللی به منظور علم آفرینی.
اهمیت وضرورت ایجاد معاونیت تحقیقات علمی
1. آمریت تحقیقات ومجله علمی در سطح پوهنتون وجود دارد که متأسفانه جوابګوی تمام نیازمندی های علمی تحقیقی استادان ونشر مقالات در مجله های معتبر ملی وبین المللی، نمی باشد. بنا بر این، برای رفع مشکلات متذکره وتولید علم از طریق سوق وهماهنګ ساختن تمام فعالیت های تحقیقی محققین واستادان اشدا نیاز است تا در سطح پوهنتون معاونیت تحقیقات علمی که در تشکیل آن(آمریت تحقیقات علمی، آمریت مجله علمی، آمریت کتابخانه و آمریت لابراتوار) میباشند، ایجاد ګردد.
2. طوری که هویدا است، بخش اعظم از فعالیت های علمی استادان را تألیف وترجمه کتب ارزشمند تشکیل میدهد که آمریت تحقیقات ومجله علمی پوهنتونها این فعالیت های ارزشمند علمی استادان محترم را در تشکیل کوچک فعلی خودش تحت پوشش قرار داده نمی تواند؛ در حالی که بخش اعظم از تولیدات علمی استادان را تألیف وترجمه تشکیل میدهد ومدیریت بهتر این بخش از فعالیت های علمی کادرهای علمی پوهنتونها از طریق ایجاد معاونیت تحقیقات علمی تحت پوشش قرار داده شده می تواند وبس.
3. فعالیت در چهارچوب تشکیل فعلی آمریت تحقیقات ومجله علمی با تمام وزارت خانه ها وادارات ذیربط جهت اخذ وپیشبرد پروژه های تحقیقی امکان پذیر نمی باشد، مګر اینکه آمریت تحقیقات به معاونیت تحقیقات علمی ارتقأ یابد.
4. چنانچه بهتر میدانید که انکشاف وپیشرفت کشورها در سطح منطقه وبین المللی بستګی کامل به فعالیت های علمی-تحقیقی در عرصه های مختلف از رشته های تخصصی منحصر به خودش می باشد. لذا پوهنتون ها نمی توانند از طریق تشکیل کوچک آمریت تحقیقات ومجله علمی به این هدف بزرګ برسد، مګر اینکه آمریت تحقیقات به معاونیت تحقیقات ومجله علمی ارتقأ یابد.
5. ایجاد معاونیت تحقیقات علمی سبب ګسترش فعالیت های تحقیقی وارتقای ظرفیت های علمی تطبیق بهتر انکشاف وګسترش فعالیت های علمی وتحقیقی در سطح کشور می ګردد.
6. افزایش کارمندان در چوکات معاونیت تحقیقات علمی منجر به ګسترش پروژه ها وفعالیت های تحقیقی ګردیده که در نتیجه عواید پوهنتونها با در نظرداشت مقرره استقلالیت مالی افزایش می یابد.
7. تأسیس معاونیت تحقیقات علمی سبب ایجاد هماهنګی میان مراکز تحقیقاتی وعلمی در سرتاسر کشور، منطقه ودر سطح بین المللی می ګردد.
8. ایجاد معاونیت تحقیقات علمی سبب تدارک منابع وتوسعه تحقیقات علمی در پوهنتونها وهماهنګ کننده فعالیت های تحقیقی وعلمی در سطح کشور می شود.
9. معاونیت تحقیقات علمی با امضای تفاهمنامه ها با وزارتخانه ها وسایر ادارات دولتی وخصوصی می تواند پروژه های علمی وتحقیقی شان را به منظور بلند بردن سطح عواید پوهنتون جذب نماید.
10. موجودیت کتابخانه در جامعه اسلامی بسیار با اهمیت تلقی شده زیرا به تغذیه حیات فکری وروحی مردم کمک نموده، مواریث فرهنګی، علم های نهفته، تفکر ګذشتګان واندیشه های موجود را به قرون بعد انتقال میدهد وبه ګواه تاریخ، کتابخانه نیرومندترین پایګاه برای محفوظ ماندن ذخایر وسرمایه های معنوی جامعه است.
11. کتابخانه ها در جهت به دسترس قرار دادن منابع اطلاعاتی وفضای کتابخانه ای بهترین امکان را برای ایجاد حس مشارکت ورعایت حریم وحقوق دیګران فراهم می آورند واز طریق مطالعه وشرکت در فعالیتهای جمعی که در فضای رایګان کتابخانه های عمومی سازماندهی می شود، زمینه های ایجاد همدلی واعتماد میان خود وافراد جامعه را فراهم می آورد.
12. فضای کتابخانه های عمومی می تواند منبعی برای ایجاد روابط درسی، فکری، شغلی وحرفه ای باشد واز طریق آن افراد بتوانند از روابط ایجاد شده به عنوان سرمایه انسانی که تسهیل کننده ی ارتباطات انسانی است، بهره ببرند.
13. ایجاد، تجهیز وانکشاف لابراتوارهای علمی-تحقیقی در نهادهای تحصیلات عالی یکی از ارزشهای علمی به منظور ارتقا وافزایش سطح فعالیت های علمی وتحقیقاتی در کشور محسوب می ګردد.

Back to top button