سید احمد خالد شریفی

         محترم سیداحمدخالدشریفی فرزند محمد لطیف بتاریخ 25 اسد 1371 در یک خانوادۀ متدین و روشنفکر دیده به‌جهان هستی گشوده، موصوف تعلیمات ابتدائی و متوسطه را در مکتب لیسه عالی ابن یمین جوزجانی و تعلیمات دوره لیسه را در مکتب شهیدجنرال عبدالحکیم قهرمان  فراگرفته و از این لیسۀ بدرجه عالی فارغ گردیده است.

محترم سید احمد خالد شریفی در سال 1390بعد از گذراندن امتحان کانکور در سال 1391شامل پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان شده و به تحصیل خویش ادامه داد، بناً در سال 1394 ازدیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان، سند تحصیلی دورۀ لیسانس خویش را موفقانه بدست آورد. ایشان در سال 1395  منحیث مدیرمحاسبه و کنترول اسناد آمریت تصدی ملی بس ولایت جوزجان معرفی و الی سال 1396 به کار خویش ادامه داد.

نامبرده در سال 1396 منحیث عضو کادر علمی دیپارتمنت  تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی این نهاد تحصیلی بعد از سپری کردن امتحان رقابتی پذیرفته شده است.

محترم سیداحمدخالد شریفی  بعد از معرفی و اشغال وظیفه اش در دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان، مشغول پیشبرد کارهای علمی-تدریسی بوده و در ضمن مسئولیت کمیته های تضمین کیفیت دیپارتمنت، کمیته حفظ محیط زیست پوهنحی، عضو کمیته محیط زیست پوهنتون و عضویت کمیته تحقیق پوهنحی علوم اجتماعی و منشی دیپارتمنت را بدوش داشت.

قابل یاد آوری می دانیم؛ که ایشان تا فی الحال چند مقاله-تحقیقی تحریر نموده و آن مقالات در مجله علمی پوهنتون جوزجان بچاپ رسیده است. موصوف در ماه حمل سال 1401 به اساس لزوم دید دیپارتمنت تاریخ-پوهنحی علوم اجتماعی و  وزارت محترم تحصیلات به بورسیه تحصیلی ماستری دانشگاه خلیج فارس معرفی گردیده و فعلا دانشجوی سمستر دوم برنامه ماستری می باشد.  مقالات علمی تحت عنوان عوامل سیاسی فروپاشی نظام های افغانستان از 1919 به بعد، سال روز استقلال افغانستان، معرفی آثار احمداقتداری و نقدی تاریخی کتاب کارنامه اسلام اثر عبدالحسین زرین کوب از دستاورد های علمی سمستر اول موصوف محسوب می شود.

Back to top button