دوکتور سید مبین هاشمی

درجه تحصیل: دوکتورا
رتبۀ علمی: پوهنمل
پوهنتون: پوهنتون پروان / افغانستان
شمارۀ تماس:
ایمیل آدرس: 

سید مبین هاشمی متولد سال ۱۳۶۸ ولسوالی آقچه ولایت جوزجان است.نامبرده بعد از اتمام رساندن دورهْ لیسه جهت تحصیل خویش عازم ترکیه گردیده ودر سال ۱۱∙۲ در دانشگاه سلجوق از دانشکدهْ الهیات با نمرات عالی فارغ گردیده است. بعد از دورهْ لسانس، مقطع ماستری خود را در سال ۱۳∙۲ در دانشگاه نجم الدین اربکان، انستیتوت علوم اجتماعی دیپارتمنت “جامعه شناسی دین” به اتمام رسانده است.. موصوف به دروس دوکتورای خویش ادامه داده در سال ۱7∙۲ در رشتهْ “جامعه شناسی دین” از دانشگاه ارجیس به درجهْ عالی فارغ گردیده است
وظیفهْ فعلی :  معاون امور علمی پوهنتون پروان ورﺋیس مرکز تحقیقاتی مولانا جلال الدین محمد بلخی پوهنتون پروان

پایان نامه ها و آثار علمی
(طالبان ( پایان نامه مقطع لسان
(وضعیت اجتماعی, فرهنگی و دینی زنان در افغانستان (پایان نامه مقطع ماستری
(رابطه دین وسیاست درافغانستان بین سالهای  ۱۹7۳-۱۵∙۲ (پایان نامه مقطع دکترا
(مسائل روز افغانستان (با همکاری عبدالحکیم بشردوست وشریف الله شریفی
(لحظهْ با جوانان (ترجمه
(نقش عبادات در تاسیس احساس برادری و انعکاس آن در حقوق اسلام (ترجمه

تجربهْ کاری
محترم هاشمی بعد از فراغت از مکتب به مدت بیشتر از یک سال به حیث معلم در لیسهْ آقچه ایفای وظیفه نموده است. موصوف به تاریخ ۲۱ اسد سال ۱۳۹۶ به حیث استاد در رشتهْ جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی پوهنتون پروان مقرر گردیده است. نامبرده بعد از آن با ترتیب ذیل مسئولیات های ذیل  را به عهده گرفته است: مسئولیت مرکزی تحقیقاتی پوهنتون پروان، معاونیت امور علمی پوهنتون پروان و معاون انجمن فارغ التحصیلان ترکیه

Back to top button