جلد 2، شماره 2، سال 1400 

ISSN: 2706-6428     E-ISSN: 2707-7462

از ویرایشگر

حکم تحدید نسل از نظر فقه اسلامی
پوهندوی عتیق الله نافع

زکات کشت ها و میوه ها
پوهنیار محمد نور مدبر

ثعلبی و جایگاه تفسیری آن
پوهنیار حبیب الرحمن رحمانی

حضانت از منظر شریعت و قانون
پوهنیار رحمت الله حکیمیار

شعر از چشم انداز دین
دوکتور ناصرالدین مظهری

هویدا دیوانیده خواجه احمد یسوی نینگ تاثیری
پوهنیار آغا محمد مرادی

آیا مفهوم جهاد می تواند مرجع خشونت باشد؟
پروفیسور دوکتور صفّت کوسه

ملا یار محمد نمنگانی و آوا شناسی تحفة العابدين
پوهنیار حیرت الله برلاس

مصاحبه با شيخ الحدیث مولوی محمد ایوب غفران مآب
القاء مع فضیلة الشیخ مولوي محمد ایوب غفران مآب

معرفی کتاب حقوق فامیل در شریعت اسلامی و قانون مدنی افغانستان
پوهنیار حبیب الرحمن رحمانی

مجموع مقالات

 

Show More
Back to top button