شیرمحمد نبیل

شیرمحمد نبیل

  شیرمحمد و لد طوره  در سال ۱۳۵۰ هـ ش در ولسوالی مارمل ولایت بلخ دیده به جهان گشود در اواخر سال ۱۳۶۹  بر ۱۳۷۰ . هـ ش در پوهنتون دعوت و جهاد در پشاور پاکستان شامل پوهنحی شرعیات گردیدم و در سال ۱۳۷۳ به درجه ممتاز فارغ شدم و از تاریخ ۱۵/۷/ ۱۳۷۴ در پوهنحی شرعیات کابل به عنوان نامزد پوهیالی شامل کدر و به عنوان استاد ایفای وظیفه نمودم واز تاریخ ۲۷/۲/ ۱۳۷۶  از نامزد پوهیالی به اصل رتبه پوهیالی ارتقا و تقرر نمودم.  در سال ۱۳۷۸ به پوهنحی شرعیات بلخ تبدیل شدم و از تاریخ متذکره به بعد تا ایندم در این دانشگاه مصروف تدریس هستم و از تاریخ ۵/ ۹/ ۱۳۸۴ از رتبه علمی پوهیالی به رتبه علمی پوهنیار ارتقاء کردم و از تاریخ ۷/۹/ ۱۳۹۲  از رتبه عملی پوهنیار به رتبه علمی پوهنمل ترفیع نمودم و واز تاریخ ۸/۱۱/ ۱۳۹۷ از رتبه علمی پوهنمل به رتبه علمی پوهندوی ترفیع نمودم.

لیست آثار علمی بنده

مهر زن ازدیدگاه فقه و قانون –

تشکیل خانواده در پرتو قرآن و سنت –

 قیاس و حجیت آن در فقه اسلامی –

 حق شفعه واحکام آن از دیدگاه فقه و قانون –

حقوق وقواعد علم میراث از دیدگاه فقه وقانون –

عنوان زیرکار:

انحلال رابطه ازدواج از نظر فقه وقانون

مقالات چاپ شده

 نکاح شغار از ديدگاه اسلام –

 نقش برتری حاکمیت قانون الهی –

 حجیت اجماع سکوتی از دیدگاه مذاهب اسلامی –

 حکم استفاده مرتهن از رهن –

مقالات چاپ ناشده

 جایگاه زن از دیدگاه قرآن و سنت

 حكمت اباحت تعدد زوجات در اسلام

 ضرورت اجتهاد در عصر حاضر.

Back to top button