عتیق الله نافع

عتیق الله نافع

عتیق الله نافع فرزند خدای بردی ولدیت سلام الدین در سال ۱۳۵7 در ولسوالی فیض آباد جوزجان چشم به جهان گشود. نافع دوره های ابتدائيه و لیسه را در ولسوالی فیض آباد و در لیسه ناصر شهید به اتمام رسانیده است. او تحصیلات عالی خویش را در   سال ۱۳۸۴ و در فاکولته شریعت پوهنتون بلخ به پایان رسانیده است. استاد نافع در تاریخ ۱۳۸۶.۷.۱۴در دیپارتمنت ثقافت و علوم اسلامی پوهنتون جوزجان به حیث استاد مقرر گردید.

آثار علمی

 .اثرعلمی رتبۀ پوهنیاری (بررسی مهرواحکام آن ازدیدگاۀ اسلام)  تا اکنون اقبال چاپ نیافته است –

.اثرعلمی رتبۀ پوهنملی(بررسی زکات ونقش آن درنظام اقتصادی اسلام) تا اکنون اقبال چاپ نیافته است –

.اثرعلمی رتبۀ پوهندویی(نقش مُجازات شرعی درکاهش جرایم جنسی) تا اکنون اقبال چاپ نیافته است –

مقالات علمی

.نگرشی براسراروآثار تشریع روزه دراسلام، در شماره ششم سال ۱۳۹۱ مجلۀ علمی پوهتون جوزجان اقبال چاپ یافته است –

.زیاده روی درمهر (قلین) واحکام آن ازدیدگاۀ اسلام، در شمارۀ هفتم سال ۱۳۹۱ مجلۀ علمی پوهتون جوزجان اقبال چاپ یافته است –

.اقسام شرک واحکام آن درشریعت اسلامی، در شمارۀ دوازدهم سال ۱۳۹۴ مجلۀ علمی پوهتون جوزجان اقبال چاپ یافته است –

.نکاح شغار(بدلکان) درشریعت اسلامی، در شمارۀ پانزدهم سال ۱۳۹۵ مجلۀ علمی پوهتون جوزجان اقبال چاپ یافته است –

.فرهنگ وعادات مشرکین درقرآن وحدیث، درشمارۀ نزدهم سال ۱۳۹۵ مجلۀ علمی پوهتون جوزجان اقبال چاپ یافته است –

.احکام رباء(سود) درشریعت اسلامی، در شمارۀ بیست ویکم سال ۱۳۹۶ مجلۀ علمی پوهتون جوزجان اقبال چاپ یافته است –

.ارکان وشرایط نکاح درفقه اسلامی، در شمارۀ بیست وپنجم سال ۱۳۹۵ مجلۀ علمی پوهتون جوزجان اقبال چاپ یافته است –

.احکام تحدید نسل درشریعت اسلامی، تا اکنون اقبال چاپ نیافته است –

.حکم فرزند آوری ازطریق القاح مصنوعی درفقه اسلامی، تا اکنون اقبال چاپ نیافته است –

.عوامل اساسی ارتکاب به رذایل اخلاقی وموانع ارتکاب ازآنها، تا اکنون اقبال چاپ نیافته است –

دکمه بازگشت به بالا