پوهنوال عتیق الله نافع

درجه تحصیل: ماستر
رتبه علمی: پوهنوال
پوهنتون: پوهنتون جوزجان / افغانستان
شمارۀ تماس: 93785548230+
ایمیل آدرس: atiqullahnaafeh@gmail.com

عتیق الله نافع فرزند خدای بردی ولدیت سلام الدین در سال ۱۳۵7 در ولسوالی فیض آباد جوزجان چشم به جهان گشود. نافع دوره های ابتدائيه و لیسه را در ولسوالی فیض آباد و در لیسه ناصر شهید به اتمام رسانیده است. او تحصیلات عالی خویش را در   سال ۱۳۸۴ و در فاکولته شریعت پوهنتون بلخ به پایان رسانیده است. استاد نافع در تاریخ ۱۳۸۶.۷.۱۴در دیپارتمنت ثقافت و علوم اسلامی پوهنتون جوزجان به حیث استاد مقرر گردید.

آثار علمی
– اثرعلمی رتبۀ پوهنیاری (بررسی مهرواحکام آن ازدیدگاۀ اسلام)  تا اکنون اقبال چاپ نیافته است
– اثرعلمی رتبۀ پوهنملی(بررسی زکات ونقش آن درنظام اقتصادی اسلام) تا اکنون اقبال چاپ نیافته است
– اثرعلمی رتبۀ پوهندویی(نقش مُجازات شرعی درکاهش جرایم جنسی) تا اکنون اقبال چاپ نیافته است

مقالات علمی
– نگرشی براسراروآثار تشریع روزه دراسلام، در شماره ششم سال ۱۳۹۱ مجلۀ علمی پوهتون جوزجان اقبال چاپ یافته است
– زیاده روی درمهر (قلین) واحکام آن ازدیدگاۀ اسلام، در شمارۀ هفتم سال ۱۳۹۱ مجلۀ علمی پوهتون جوزجان اقبال چاپ یافته است
– اقسام شرک واحکام آن درشریعت اسلامی، در شمارۀ دوازدهم سال ۱۳۹۴ مجلۀ علمی پوهتون جوزجان اقبال چاپ یافته است
– نکاح شغار(بدلکان) درشریعت اسلامی، در شمارۀ پانزدهم سال ۱۳۹۵ مجلۀ علمی پوهتون جوزجان اقبال چاپ یافته است
– فرهنگ وعادات مشرکین درقرآن وحدیث، درشمارۀ نزدهم سال ۱۳۹۵ مجلۀ علمی پوهتون جوزجان اقبال چاپ یافته است
– احکام رباء(سود) درشریعت اسلامی، در شمارۀ بیست ویکم سال ۱۳۹۶ مجلۀ علمی پوهتون جوزجان اقبال چاپ یافته است
– ارکان وشرایط نکاح درفقه اسلامی، در شمارۀ بیست وپنجم سال ۱۳۹۵ مجلۀ علمی پوهتون جوزجان اقبال چاپ یافته است
– احکام تحدید نسل درشریعت اسلامی، تا اکنون اقبال چاپ نیافته است
– حکم فرزند آوری ازطریق القاح مصنوعی درفقه اسلامی، تا اکنون اقبال چاپ نیافته است
– عوامل اساسی ارتکاب به رذایل اخلاقی وموانع ارتکاب ازآنها، تا اکنون اقبال چاپ نیافته است

Back to top button