لیست مجلات علمی ثبت شدۀ ملی و بین المللی در ریاست تألیف و ترجمه وزارت محترم تحصیلات عالی.
خوشحالیم که مجله علمی -تحقیقی بین المللی دیوان پوهنتون جوزجان از صدرنشینان مجلات علمی بین المللی ریاست تألیف و ترجمه وزارت تحصیلات عالی است.
دانلود لیست
Show More
Back to top button