محمد علم عدیل

 درجه تحصیل: ماستر   |  رتبۀ علمی: پوهنیار   |   پوهنتون: پوهنتون جوزجان/ افغانستان

 شمارۀ تماس: 0782855821، ایمیل آدرس: m.alam.adeel@ju.edu.af

دکمه بازگشت به بالا