محمد نعیم نعیمی

درجه تحصیل: دوکتورا
پوهنتون: پوهنتون کارابوک – ترکیه
شمارۀ تماس: 905050712503+
ایمیل آدرس: naimi521@hotmail.com

تحصیلات: در سال‌های 1989 – 1998 دوره ابتداییه و متورسطه را در مکتب متوسطه قاضی بابه مراد با درجه اعلی )اول نمره(  به اتمام رسانیدم.  در سال‌های 1998 – 2001 از لیسه ابومسلم خراسانی با درجه اعلی )اول نمره( فارغ شدم. در سال 2008 از رشته شرعیا ت، در سال 2011 در اسنتیتوت علوم اجتماعی دیپارتمنت فلسفه و علوم دینی )اسادید ودروس در پوهنحی شرعیات) بخش روانشناسی و دین ماستری خود را و در جون 2018 ازعین انستیتوت و دپارتمنت و بخش مذکوره سند دکترا ام را بدست آوردم.

زبان‌ها :
فارسی، ازبکی و ترکی به سویه اعلی تسلط داشته و به زبان انگلیسی به سویه متوسط بلدیت دارم.

سرتیفیکیت‌ها:
در سال 2008 سرتیفیکیت انگلیسی به سویه متوسط را که وزارت معارف ملی تورکیه تصدیق نموده است، اخذ نمودم .
درسال 2010 سرتیفیکیت عکاسی که مهر تصدیق وزارت معارف ملی تورکیه را دارا میباشد، در دست دارم.

تجربه کاری :
در سال‌های 2001 الی 2003 در مکتب متوسطه قاظی بابا مراد اندخوی به صفت معلم ایفای وظیفه نموده، مدت دو سال اصول صنفی ، شش ماه دروس الجبر و هندسه صنوف متوسطه را به دوش داشتم.
درسال‌های 2009 الی 2010 در قبال تحصیلا ت دریک شرکت ترکی به صفت کارمند اداری ایفای وظیفه نمودم .
بین سال‌های 2013 – 2015 به یک هوتل ترکی وظیفه رسپشنستی را بر دوش داشتم.
در بین تاریخ های 28.05.2016 الی 28.08.2016 با توظیف نمودن سفارت کبرای افغانستان مقیم انقره در قوماندانی لوای تعلیمی نمبر 3 شهرانتالیا، در پروگرام تعلیمات ابتدایی عسکری اولین دوره طبقه اناث اردوی ملی جمهوری اسلامی افغانستان به صفت ترجمان وظیفه اجرا نمودم .
در تاریخ 26 نوامبر الی اول دسمب ر 2017 در پروگرام علمی که از طرف اکادمی عدالت جمهوری تورکیه به مسئولین قویه قضایی جمهوری اسلامی افغانستان ترتیب شده بو د، به صفت مترجم ایفای وظیفه نمودم .
از اواخر 2017 الی اکتبر 2020 در کلینیک سازمان بین المللی مهاجرت مقیم انقره بصفت مترجم مصروف وظیفه میباشم .
از اکتبر 2020 بدین سو دربخش روانشناسی و دین پوهنحی علوم اسلامی پوهنتون قارابوک مصروف تدریس هستم.

تحقیقات:
دین و ترور: تحقیقی در باره تحریک طالبان (کتاب بزبان ترکی)
حلی ه خاقانی، (کتاب بزبان تورکی با پروفیسور محمد منیر آتالار)
سیر تاریخی روانشناسی ودین در ایران (پایاننامه ماستری)
دین و ترور ارتباط دین و ترور از منظر روانشناسی و دین ( پایاننامه دکترا )
سیر تکامل علم روانشناسی و دین در ایران. مجله پوهنحی الهیات پوهنتون غازی عثمان پاشا. ) 2016 ( جلد 4 شماره 1، صفحه 251 – 262 . )
مقاله علمی (ابعاد سیاسی، اجتماعی و دینی جمهوری اسلامی ایران بعداز انقلاب اسلامی(. بخشی در کتاب )تاریخ، فرهنگ و اجتماع به یادبود آیچه گون قوت ووروجو- 2016 (. صفحه 385 – (۳۹۷۰ مقاله علمی).
پا یتخت رونسنان تیموریان: هرات، سیر علم از آسیای میانه تا به اناتولیا، قارابوک ( 03-05)جون 2021 (، )کتاب سمپوزیوم بین المللی سیر علوم اسلامی از آسیای میانه تا به اناتولیا: شهره ا علما آثار مسایل( . – – –

کنفرانس و سمپوزیوم های علمی:
کنفرانسی در باره )دین و ترور( به محصلین ، در سالون کنفرانس کوردیناتور تحصیلی دیانت در قونیه
اسباب جنگهای داخلی در افغانستان و راه حل آن، سمپوزیوم بین المللی مسائل جهان
اسلام و راه حل آنها، استانبول ) 10 – 12 آکتوبر 2016 .)
پایتخت رونسنان تیموریان: هرات، سمپوزیوم بین المللی سیر علوم اسلامی از آسیای میانه تا به اناتولیا: شهرها علما آثا ر مسایل، قارابوک ) – – – 03 – 05 جون 2021 . )

مقالات در ماهنامه ها :
بررسی رویدادهای اخیر در افغانستان(، ماهنامه تاریخی وفرهنگی 2023 ، اپریل 2016، جلد 180 صفحه 40 – 43
تاثیر پاکستان درموجودیت طالبان در افغانستان(، ماهنامه تاریخی وفرهنگی 2023 ،می 2016 ، جلد 181 صفحه 76 – 80 .
در باره مورخ، جامعه شناس، عالم، ادیب و صنعت پرور نام آور افغانستان:
سمپوزیوم بین المللی امیر علی شیرنوایی(. ماهنامه فرهنگی، فنی، فکری و ادبی عیارسیز .
(اقدام مهم در باره میراث فرهنگی ترکان افغانستا ن: سمپوزیوم بین المللی امیرالکلام
علی شیر نوایی(. ماهنامه فرهنگی، فنی، فکری و ادبی عیارسیز، نوامبر و دسمبر 2016 جلد 4 صفحه 53 – 56 .
شاعر عشق: شهریار( )ترجمه شعر آمدم جانم به قربانت ولی حالا چرا شهریار به )زبان ترکی(. ماهنامه فرهنگی، فنی، فکری و ادبی عیارسیز، مارچ و اپریل 2017 .
کابل، طالبان و حمله تروریست ی در ماه ها ی حرام(. ماهنامه سیاسی، ستراتیژیک و اجتماعی. جولای 2016 جلد 116 صفحه 86 – 87 .__

دکمه بازگشت به بالا