پالیسی تحقیقات علمی پوهنتون جوزجان

مقدمه
آشنایی کمتر عده‌ای از استادان با میتودولوژی تحقیقات علمی، کمبود امکانات مادی، فزیکی و لابراتواری برای انجام تحقیقات علمی و پایین بودن سطح کمیت و کیفیت تحقیقات علمی و به منظور انسجام و تنظیم امور تحقیقات علمی که به اقتضاآت معاصر افغانستان پاسخ داده بتواند، معاونیت تحقیقات و مجله علمی پالیسی تحقیقات علمی پوهنتون را مطابق به معیارهای پذیرفته شده طرح و ترتیب نموده است.
موجودیت اساتید با رتب علمی بلند و درجه تحصیلی بلند دارای قابلیت اجرای تحقیقات علمی معیاری در سطح پوهنتون به منظور کسب دانش و مرفوع ساختن نیازمندی های ملی واسلامی کشور، دیدگاه عمده این پالیسی را تشکیل می‌دهد. برمبنای این پالیسی، از طریق فراگیری روش های تحقیقات علمی و انکشاف مهارت‌های تحقیقی استادان، تلاش صورت می‌گیرد تا از یک طرف در راستای ایفای مسؤولیت‌ها و مکلفیت‌های علمی استادان، و از جانب دیگر در راه رشد علمی، مسلکی و تقویت روابط ایشان با همدیگر و نهادهای علمی همکاری صورت گرفته تا در برآورده شدن اهداف پلان آمریت و کمیته تحقیق پوهنتون کمک گردد.

وضع فعلی
امنیت، صلح و ثبات از پیش شرط‌های  اصلی برای رشد و پیشرفت هر جامعه می‌باشد. اما متأسفانه چهار دهه جنگ در افغانستان ویرانی های فراوان، از جمله ویرانی شالوده‌های علمی و تحقیقی کشور را به دنبال داشت. برای جبران ویرانی‌های چهار دهه جنگ در افغانستان، در حال حاضر فرصت‌های خوبی فراهم گردیده است. در این راستا کارهای فراوان اما غیر بسنده در زمینه‌های ارتقای ظرفیت علمی استادان، احیاء و انکشاف زیر ساخت‌ها، رشد تحقیقات علمی، نوسازی نصاب تحصیلی و انکشاف موسساتی صورت گرفته است.
در حال حاضر داشتن تعدادی از استادان مجرب با درجات تحصیلی عالی و مهارت‌های تحقیقاتی علمی و موجودیت امکانات و دسترسی به تکنالوژی معلوماتی در پوهنتون جوزجان نقاط قوت در عرصه تحقیقات علمی محسوب می‌شود. موجودیت معاونیت تحقیقات ومجله علمی در سطح پوهنتون و بالآخره نیازمندی جامعه به تحقیقات علمی فرصت‌های را در اختیار استادان قرار می‌دهد. در حالیکه آشنایی کمتر عده کثیری از استادان با روش ها و مهارت‌های تحقیقات علمی، کمبود تسهیلات لابراتواری در پوهنتون، نبود کتابخانه معیاری در سطح پوهنتون ناکافی بودن منابع علمی در دیپارتمنت‌ها علاقمندی کمتر بعضی استادان به تحقیقات علمی و عدم موجودیت منابع مالی در بودجه عادی برای پیشبرد پروژه‌های تحقیقاتی از نقاط ضعف در عرصه تحقیقات شمرده می‌شود.
استفاده کمتر از نتایج تحقیقات علمی استادان در ساحات عملی و عدم آشنای کافی اکثریت موسسات عامه و خصوصی در خصوص ارزش استفاده تحقیقات علمی به منظور رفع مشکلات و پیشرفت کاری شان از جمله چالش‌ها در عرصه تحقیقات علمی می‌باشد.

 اهداف
هدف عمومی
تقویه تحقیقات علمی و مبادرت به علم آفرینی در پوهنتون.

اهداف اختصاصی
1: رشد و انکشاف مهارت‌های اعضای کادر علمی مطابق به معیارهای ملی، منطقوی و جهانی در عرصه تحقیقات علمی هدفمند و مورد نیاز کشور به شمول تحقیقاتی که غرض ترفیعات علمی اجرا می‌شود.
2: فراهم آوری تسهیلات لازم برای اعضای کادر علمی جهت انجام کارهای علمی تحقیقاتی
3: استفاده از نتایج و دست آوردهای تحقیقات علمی در رشد و انکشاف علمی، مسلکی اقتصادی، اجتماعی، و رفاه جامعه
4: توسعه و تحکیم روابط و همکاری میان معاونیت تحقیقات ومجله علمی پوهنتون با سایر نهادها و ارگان‌ها، در بخش‌های تحقیقاتی.

مأموریت
در این پالیسی موارد آتی به عنوان ماموریت مدنظر گرفته شده است:
تقویه و گسترش تحقیقات علمی در دیپارتمنت‌های پوهنتون: از آنجاییکه تقویه دانش و مهارت‌های تحقیقاتی اعضای کادرهای علمی، نکته کلیدی در پیشبردتحقیقات علمی پنداشته می‌شود، بنأ برای این منظور کمیته تحقیق پوهنتون به تدوین و تدویر برنامه‌های مشخص آموزشی در بخش روش‌های تحقیق، روش تهیه مقالات، احصاییه، نمونه گیری، جمع آوری ارقام، تهیه گزارش تحقیق و ارایه آن می‌پردازد.
البته تدویر کنفرانس‌های علمی در سطح پوهنتون فرصت‌های مناسب در این بخش‌ها به شمار می‌آیند.
فراهم آوردن تسهیلات آموزشی در ساحه تحقیقات علمی برای استادان.
برای برآورده شدن این مامول موارد به منصه اجرا قرار داده می‌شود:
درقدم اول در سطح پوهنتون کورس‌های آموزشی تحقیقات علمی دایر و از این طریق تعدادی از استادان پوهنتون آموزش می‌بینند. استادان کورس‌های فوق الذکر را فرا می‌گیرند و آنرا در دیپارتمنت‌ها به پیش می‌برند.

3: درآمد مالی
از آنجایی که استادان پوهنتون بر علاوه تدریس، در عرصه انجام تحقیقات علمی نیز مکلفیت دارند و علاوه بر آن تحقیقات علمی تنها منوط به ترفیعات علمی استادان نبوده، بلکه، می‌تواند شامل پروژه های تحقیقات موسسات دولتی و خصوصی نیز باشد، بنابر این وجوه مالی حاصله از مدرک تحقیقات علمی در تامین حق الزحمه استادان، بهبود وضع اکادمیک آن‌ها مورد استفاده قرارگرفته می‌تواند.

4: فراهم آوری تسهیلات برای استفاده از نتایج تحقیقات علمی:
موارد آتی در تحقق مامول فوق مدنظر گرفته می‌شود:
معاونیت تحقیقات ومجله علمی پوهنتون جوزجان با معاونیت های پوهنتون‌های دیگر و موسسات ذیربط ارتباطات علمی را برقرار سازد.
نتایج تحقیقات علمی از طریق وبسایت پوهنتون و مجلات علمی نشر و ارایه گردد.
پوهنتون تسهیلات لازم ( انترنت، کتب وغیره) را فراهم نماید.

5: به این منظور اعضای کمیته های تحقیق دیپارتمنت ها جهت تبادل تجارب علمی در عرصه تحقیقات علمی به منظور تحکیم روابط علمی و مسلکی جلسات، کنفرانس‌ها و سیمینارهای مشترک علمی را دایر می‌نماید.
6: سمت دهی تحقیقات علمی در ساحات مختلف به منظور رشد و انکشاف علوم و رفاه جامعه:
راه انداختن تحقیقات علمی و کنفرانس‌های علمی ملی و بین‌المللی در پوهنتون به منظور حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زمینه رشد و انکشاف علوم و رفاه جامعه را مساعد می‌سازد.

Show More
Back to top button