مراحل پذیرش مقالات در مجله بین المللی دیوان

مرحله اول؛ بررسی ابتدایی مقاله دریافت شده:

ابتدا مقاله از نظر رعایت موارد ذکر شده در (رهنمود پذیرش مقالات دیوان) بررسی می‌شود. در صورت وجود ایراد در فایل اصل مقاله و مشخصات نویسنده/گان و رعایت نشدن شرایط و ضوابط مورد نظر نشریه، مقاله برای اصلاح یا تکمیل موارد به نویسنده برگشت داده خواهد شد، در غیر این صورت برای دبیر رشته مربوطه (Section Editor) ارسال می‌گردد.

مرحله دوم؛ تعیین مرورگر:

در این مرحله دبیر تخصصی به بررسی شکلی و موضوعی (محتوایی) مقاله پرداخته و در صورتی که مقاله در قلمرو موضوعات قابل قبول مجله بوده و از نظر شکلی نیز مورد تائید باشد، مقاله را جهت کسب اجازه برای ورود به مرحله مرورگری و تعیین مرورگران به سردبیر ارجاع می­دهد.

مرحله سوم؛ ارسال به مرورگران:

پس از انتخاب یا تعیین مرورگران توسط سردبیر، مقاله به صورت ورد (Word) و باضم فورم ارزیابی مرورگر بدون ذکر اسم نویسنده و دو طرف ناشناس برای حداقل 2 مرورگر متخصص ارسال می‌گردد.

مرحله چهارم؛ بررسی ابتدایی مقاله توسط مرورگران:

در صورتی که مرورگر خود را جهت مرورگری مقاله صالح تشخیص دهد، قبول مرورگری مقاله را اعلام می‌کند. اگر یکی از مرورگران، داوری مقاله را قبول نماید، وضعیت مقاله به حالت (در حال داوری) تغییر می‌نماید. در صورت که داور به هر دلیلی مایل به داوری مقاله ارسال شده نباشد، از داوری مقاله انصراف می‌دهد و مقاله به داور دیگری ارسال می‌شود‌.

مرحله پنجم؛ بررسی دقیق مقاله توسط داوران:

پس از اعلان قبولی داوری، داوران شروع به مطالعه و بررسی دقیق مقاله می‌نمایند و در نهایت نظر خویش را ظرف مهلت مناسبی در قالب یکی از چهار گزینه زیر اعلام می کنند:

  • قابل نشر
  • غیر قابل نشر (رد مقاله)
  • نیازمند اصلاحات جزیی
  • نیازمند اصلاحات اساسی

مرحله ششم؛ بازنگری در مقاله توسط نویسنده:

در صورتی که مقاله توسط مرورگران نیازمند اصلاح تشخیص داده شود، توسط سردبیر جهت بازنگری به نویسنده برگشت داده می‌شود. نویسنده در این مرحله ظرف مهلتی که توسط سردبیر تعیین می‌شود، نسبت به رفع ایرادات و اِعمال تغییرات مورد نظر مرورگران اقدام باید کرد. پس از بازنگری، مقاله باید مجدداً توسط نویسنده از طریق ایمیل ارسال گردد تا موارد اصلاحی و تغییرات توسط مرورگران مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در این مرحله ممکن است مقاله در نهایت مورد تأیید مرورگران قرار گیرد یا توسط آنها رد گردد. همچنان ممکن است مرورگران دوباره درخواست بازنگری مقاله نمایند.

مرحله هفتم؛ طرح مقاله در جلسه هیئت تحریر:

در صورتی که اصلاحات نویسنده به طور کامل مورد تأیید مرورگران قرار گیرد، مقاله برای صدور پذیرش در جلسه هیئت تحریر مجله مطرح می‌شود. در صورت تصویب مقاله در جلسه متذکره، تائید پذیرش مقاله توسط سردبیر مجله صادر می‌گردد.

دکمه بازگشت به بالا