پوهاند عبدالقیوم رجبی

درجه تحصیل: ماستر
رتبۀ علمی: پوهاند
پوهنتون: پوهنتون جوزجان / افغانستان
شمارۀ تماس: 93787496091+
ایمیل آدرس: abdulqayomrajabi5@gmail.com

محترم پوهاند عبدالقیوم رجبی در سال 1337 در یک خانواده دهقان در قریه جغسای شهر شبرغان متولد گردیده و تعلیمات ابتدایی و ثانوی خویش را در لیسه ابن یمین با درجات اعلی یعنی( اول نمره) به پایان رسانیده است. موصوف در سال 1364 تحصیلات عالی خویش را در رشته علوم کیمیاوی در پوهنتون دولتی مسکو با اخذ دیپلوم ماستری به درجه اعلی به پایان رسانیده است.

محترم عبدالقیوم رجبی در سال 1364 به صفت استاد در دیپارتمنت کیمیا انستیتوت پیداگوژی کابل همان وقت تقرر حاصل نموده و شامل کادر علمی گردیده است. موصوف از سال 1371 الی 1381 بنابر جنگ های خانمانسوز در کابل از وظیفه دور مانده و در سال 1381 طبق ماده 65 قانون تحصیلات عالی مجددا به حیث استاد در دیپارتمنت کیمیا پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل مقرر گردید.بعدآ بنابر موافقه انستیتوت تحصیلات عالی جوزجان و پوهنتون شهید برهان الدین ربانی در دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه انستیتوت تحصیلات عالی جوزجان تبدیلآ مقرر گردیده است.

محترم پوهاند عبدالقیوم رجبی در سال 1382 به حیث  رئیس پوهنحی انجنیری تکنالوژی کیمیاوی انستیتوت تحصیلات عالی جوزجان مقرر گردیده است که به مدت 18 سال منحیث رئیس در آن پوهنحی ایفای وظیفه نموده است. نامبرده در حال حاضر استاد و آمر دیپارتمنت کیمیای عمومی پوهنحی انجنیری تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان ایفای وظیفه می نماید.

باید یاد آور شد که موصوف در انستیتوت پیداگوژی کابل در بخش ماستری همان انستیتوت نیز تدریس می نمود. در کنفرانس های علمی آن انستیتوت و پوهنتون کابل با مقالات علمی تحت عناوین ایزومریزیشن -2,1- بروموپروپایل بنزوات و تعاملات اکسیدیشن ریدکشن در مرکبات عضوی و دیگر مقالات اشتراک نموده و تقدیر نامه ها را کمایی نموده است. بعد از تبدیل شدن به پوهنتون جوزجان، پوهاند عبدالقیوم رجبی، در قسمت ارتقای دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی به پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی خدمات ارزنده و فراموش ناشدنی را انجام داده است. پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان اولین پوهنحی در سطح افغانستان بود که درین رشته ایجاد گردید و موصوف آن را رهبری می کرد. در تهیه کریکولم های درسی این پوهنحی با استفاده از منابع معتبر خارجی نقش اساسی را داشته است.

پوهاند عبدالقیوم رحبی با استفاده از دانش و اندوخته های خویش در قسمت ایجاد لابراتوار ها و نقشه کشی ها مصدر خدمات بزرگ گردیده است. علاوه بر خدمات ارزنده در سطح پوهنحی، موصوف در قسمت تهیه و ترتیب اولین پلان استراتیژیک پنج ساله پوهنتون جوزجان نقش اساسی را ایفا نموده است. پوهاند عبدالقیوم رجبی یک محقق خوب( در عرصه تحقیقات علمی به مدت یکماه در کشور تایلند و  در عرصه اداره و منجمنت به مدت یکماه در کشور بنگله دیش آموزش دیده است. موصوف در اکثر فعالیت های علمی و اکادمیک پوهنتون سهم گرفته و در حال حاضر مسؤل کمیته تحقیق پوهنتون و منشی کیمته ترفیعات علمی پوهنتون می باشد.

 توسط محترم پوهاند عبدالقیوم رجبی بیشترازسی اثر علمی و تحقیقی از جمله سه کتاب درسی تالیف و ترجمه بیست وهفت اثر علمی و تحقیقی موصوف در مجلات داخل و خارج کشور چاپ گردیده است. موصوف به تاریخ 10 اسد 1396 به رتبه علمی پوهاند نایل گردیده است.

دکمه بازگشت به بالا