پوهندوی سهیلا حیدری

پوهندوی سهیلا حیدری

محترمه سهیلا حیدری فرزند غلام حیدر بتاریخ ۷ ثور ۱۳۶۱ در یک خانوادۀ متدین و روشنفکر دیده بجهان هستی گشوده  است. موصوفه تعلیمات ابتدائی، متوسطه و لیسۀ رادر مکتب لیسه عالی خدیجه جوزجانی فراگرفته و از این لیسۀ بدرجه عالی فارغ گردیده اند.

          محترمه سهیلا حیدری بعد از گذراندن امتحان کانکور شامل پوهنحی طبی پوهنتون بلخ شده و بالاثر تداوم جنگ های داخلی و مساعد نبودند اوضاع امنیتی نتوانسته به تحصیل خویش ادامه دهد، بناً در سال ۱۳۸۲ بعد از سپری نمودن امتحان در دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی دوباره شامل پروسۀ تحصیلی گردیده و بالاخره در سال ۱۳۸۶ از پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان ، سند تحصیلی دورۀ لیسانس خویش را موفقانه بدست آورده اند. نامبرده در سال ۱۳۸۶ منحیث عضو کادر علمی دیپارتمنت  جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی این نهاد تحصیلی بعد از سپری کردن امتحان رقابتی پذیرفته شده است.

محترمه پوهندوی سهیلا حیدری در سال ۱۳۹۲ دررشته ی تعلیمات مسلکی از پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد برهان الدین ربانی ، سند ماستری خویش را موفقانه بدست  آورده اند.  ایشان در جریان تحصیل مضامین مختلف را در پوهنتون متذکره تدریس نموده و ویراستار نشریه پروگرام های ماستری وزارت محترم تحصیلات عالی بوده اند. موصوفه بعد از معرفی و اشغال دوبارۀ وظیفه اش در دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه ی پوهنتون جوزجان، مشغول پیشبرد کارهای علمی-تدریسی بوده و در ضمن مربی کلیدی این نهاد علمی را نیزعهده دار بوده و مدتی  مسئولیت دفتر انکشاف نیروی بشری را در پوهنتون جوزجان در مقاطع مختلف زمانی دارا بوده اند. ناگفته نباید گذاشت؛ که محترمه پوهندوی سهیلا حیدری بخاطر ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی خویش به چندین کنفرانس ها و ورکشاپ در پوهنتون جوزجان، وزارت محترم تحصیلات عالی و کشور هندوستان ، معرفی و اعزام گردیده اند.

قابل یاد آوری می دانیم؛ که معاون امور علمی پوهنتون جوزجان بیشتر از ده ها مقالۀ علمی-تحقیقی تحریر نموده و آن مقالات در مجلات علمی پوهنتون جوزجان و ژورنال های بین المللی بچاپ رسیده است. موصوفه در ماه ثور سال ۱۳۹۸ به اساس لزوم دید و پیشنهاد وزارت محترم تحصیلات عالی و حکم مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان  به صفت معاون امورعلمی این نهاد تحصیلی عزتقرر حاصل نموده و تا اکنون مصروف ارائۀ خدمات صادقانه در آن پست می باشند.

Back to top button