پوهندوی مسعود حقبین

درجه تحصیل: ماستر
رتبۀ علمی: پوهندوی
پوهنتون: پوهنتون جوزجان / افغانستان
شمارۀ تماس: 9378110008+
ایمیل آدرس: masoudhaqbin@gmail.com

محترم پوهندوی دیپلوم انجنیر مسعود حقبین فرزند محمد سلیم در سال ۱۳۵۸ دریک خانواده متدین، روشنفکر و معارف پرور در قریۀ جندمحلۀ شهرشبرغان ولایت جوزجان چشم به دنیا گشوده اند.  تعلیمات ابتدائی و ثانوی خویش را در لیسه شهید جنرال عبدالحکیم قهرمان موفقانه به پایان رسانده و در سال ۱۳۷۶ از طریق امتحان کانکور شامل پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن پوهنتون جوزجان شده اند. موصوف بعد از فراغت از پوهنتون مدتی در شرکت سرک سازی سموان مسیرشبرغان- اندخوی به صفت سایت انجنیر کار نموده و در سال ۱۳۸۵ به حیث عضو کادر علمی دیپارتمنت جیولوجی، اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز دار پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون جوزجان شامل گردیده اند.موصوف مدتی به صفت سرپرست مدیریت عمومی تدریسی پوهنحی جیولوجی و معادن ایفای وظیفه نموده و بعداً ضمن پیشبرد امور علمی و تدریسی در دیپارتمنت متذکره، مسولیت تنظیم و انسجام فعالیت های تکنالوژی معلوماتی را در سطح پوهنتون جوزجان از سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۰ عهده دار بوده که طی آن دست آورد های قابل ملاحظه داشته، وغرض  ترینینگ های کوتاه مدت بخاطر ارتقای ظرفیت در کشور های هالند، بلژیم، ترکیه، امارت متحده عربی، هندوستان، اندونیزیا، چین و داخل کشور معرفی و اعزام گردیده اند.
نامبرده بنابر درایتی که در حصهً رهبری امور از خویش تبارز داده و نظربه لزوم دید مقامات ذیصلاح مدتی نیز به سمت معاونیت مالی و اداری پوهنتون جوزجان ایفای وظیفه نموده اند.
محترم پوهندوی دیپلوم انجنیر مسعود حقبین در ماه جدی سال ۱۳۹۱ از طریق پروگرام حمایوی بانگ جهانی به بورس تحصیلی ماستری در کشور تایلند معرفی شده و موفقانه در برج جوزای سال ۱۳۹۴ توانسته سند ماستری خویش را از انستیتوت تکنالوژی آسیای آن کشور بدست آورد.
محترم پوهندوی دیپلوم انجنیر مسعود حقبین بعداز اشغال وظیفه دوباره به حیث استاد در دیپارتمنت جیولوجی، اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز دار، مصروف پیشبرد امور علمی و تدریسی بوده، که مسولیت کمیتهً تحقیق و ریسرج پوهنحی جیولوجی و معادن نیز به عهده موصوف گذاشته شده بود. در این مدت تواسته است تعداد زیاد مقالات علمی و تحقیقی را در مجله های معتبر داخلی و خارجی به نشر برساند. در برج دلو سال ۱۳۹۴ به اساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی و منظوری مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به صفت رئیس پوهنتون جوزجان عز تقرر حاصل نموده اند.

دکمه بازگشت به بالا