پوهنمل دوکتور محمد دانشگر

درجه تحصیل: دوکتورا
رتبۀ علمی: پوهنمل
پوهنتون: پوهنتون جوزجان / افغانستان
شمارۀ تماس: 93731331795+
ایمیل آدرس:

پوهنمل دوکتور محمد دانشگر، در سال ۱۳۶۵ خورشیدی در ولسوالی دهنة غوری ولایت بغلان چشم به جهان گشود. موصوف پس از اتمام آموزش‌های ابتدایی و ثانوی در لیسة عزیزان بابا، واقع در ولسوالی دهنة غوری ولایت بغلان، از طریق آزمون سراسری کانکور در سال ۱۳۸۸ خورشیدی به دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بلخ راه‌یافت و در  ماه جدی سال ۱۳۹۱ شمسی با درجة عالی از مقطع کارشناسی دیپارتمنت مذکور فارغ‌التحصیل گرید؛ سپس به صورت پیوسته و از طریق آزمون کانکور برنامة ماستری پوهنتون بلخ، در ماه حمل سال ۱۳۹۲ هجری شمسی به مقطع ارشد زبان و ادبیات فارسی آن دانشگاهپذیرفته‌شد و در حوت ۱۳۹۳ از مقطع مذکورِ پوهنتون بلخ فارغ‌التحصیل گرید. وی پس از پایان دورة تحصیلی ارشد، از طریق رقابت آزاد به تاریخ ۱۳/ ۷/۱۳۹۴ به عنوان عضو هیأت علمی دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پذیرفته شد. نام‌برده در ماه دلو ۱۳۹۷ خورشیدی از طریق بورسیة تحصیلی جمهوری اسلامی ایران که از مجرای وزارت تحصیلات عالی افغانستان به ایشان تفویض گریده بود، به مقطع دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی- قزوین راه‌یافت و در تاریخ ۳۱/ ۲/ ۱۴۰۲ موفقانه و با درجة عالی و نمرة ۲۰ که معادل عدد ۱۰۰ می‌شود، از پایان‌نامة تحصیلی دوکتورای خویش دفاع نمود و به کسب درجة (PHD) نایل گشت و در ۳۱/ ۴/ ۱۴۰۲ خورشیدی به وطن برگشت. موصوف اکنون به عنوان استاد دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری در پوهنحی تعلیم و تربیة پوهنتون جوزجان مشغول تدریس و تحقیق می‌باشد.

وظایف
۱/ ۱/ ۱۳۹۵ الی ۱/ ۱۰/ ۱۳۹۷ به حیث آمر دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری.
اکنون به حیث استاد دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری.

آثار علمی- تحقیقی
پایان‌نامة لیسانس: بررسی قافیه در دیوان عبدالغفور ندیم کابلی
تیزس ماستری: مقایسة صرفی سیاست‌نامه با قابوس‌نامه
دیزرتشین دوکتورا: بررسی و تحلیل کیفیت بازتاب اسطوره در شعر فارسی معاصر افغانستان

مقالات داخلی
بازتاب عواطف انسانی در اشعار رازق فانی، مجلۀ علمی پوهنتون جوزجان، سال1397، شمارة ۲۶؛
جلوه‌های اندرز در خمسۀ امیر خسرو دهلوی، مجلة علمی پوهنتون جوزجان، سال ۱۳۹۵؛
جلوه‌های پایداری در شعر خلیل‌الله خلیلی، مجلة علمی پوهنتون جوزجان، سال 1396، شمارة ۲۳؛
بررسی هم معنایی در زبان پارسی دری،، سال 1397، شمارة ۲۵.

مقالات بین‌المللی

  1. Revisiting the Role and Function of Mythical Figures in Afghanistan Resistance Poetry (A Case Study of Wasef Bakhtari’s Poems Based on Gérard Genette’s Theory), JOURNAL OF RESISTANCE LITERATURE, FACULTY OF LITERATURE AND HUMANITIES, SHAHID BAHONAR UNIVERSITY OF KERMAN. https://jrl.uk.ac.ir/article_3488.html, org/10.22103/jrl.2022.3488, ISSN: 28211022
  2. The Course of Reflecting Mythological-epic Themes and Narratives in Contemporary Poetry of Afghanistan (from the Constitution to 1380 AH(, Literary Arts, https://liar.ui.ac.ir/article_27091.html, org/10.22108/liar.2022.134684.2176, ISSN: 2322-3448.
  3. Intertextual Analysis of Mythological-Epic Themes & Narratives in the Poetry of the Pioneers of Afghan Socialist Realism (Based on Gérard Genette’s Theory of Intertextuality), Contemporary Persian Literature, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) Biannual Journal, https://contemporarylit.ihcs.ac.ir/article_8570.html, Doi:10.30465/copl.2023.43244.3875, ISSN: 2383-0557.
  4. Analyzing the Reflection of Narratives and Mythological-Epic Characters in the Poem of Afghanistanian Women with the Intertextual Approach of Gérard Genette (A case study in the Poetry of Khalida Furugh, Layla Sarahat Rushani, and Layla Kavyan(, Kavoshnameh in Persian Language and Literature, https://kavoshnameh.yazd.ac.ir/article_3119.html, Doi:10.29252/kavosh.2023.19561.3372 ISSN: 4548-2645.
  5. The Study of the rhetorical effect; reflecting the Greek-Roman mythological characters in the contemporary Persian poetry of Afghanistan, Practical Rhetoric & Rhetorical Criticism, Awaiting online publication, ISSN: 2676-413X.
دکمه بازگشت به بالا