پوهنمل دکتور حشمت الله امید

درجه تحصیل: دوکتورا
پوهنتون: پوهنتون بلخ  / افغانستان
شمارۀ تماس: 93788749433+
ایمیل آدرس:  hashmatullahomid@gmail.com

پوهنمل دکتور حشمت الله “امید” فرزند شیرمحمد استاد دیپارتمنت تاریخ دانشکدۀ تعلیم و تربیه دانشگاه بلخ به تاریخ پانزدهم ثور 1368 هـ.ش در یک خانوادۀ متدین متولد گردیده است.

در سال  1387 هـ.ش از لیسه مولانا اذ نب شبرغانی فارغ گردیده است. در سال 1388 هـ.ش شامل فاکولته‌ای علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان گردیده در سال 1391 هـ.ش درجه عالی مدرک لیسانس خود را به دست آورد. سپس بنابر شوق و علاقۀ خاص که به وظیفۀ مقدس استادی داشت در سال 1394 هـ.ش به صفت استاد در پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بلخ تقرر حاصل نمود.

 در سال 1396 هـ.ش شامل دانشکدۀ تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان گردیده و در سال 1398 به درجه عالی مدرک ماستری خویش را به دست آورد. در سال 1398 هـ.ش جهت ادامۀ تحصیل در مقطع دکتورا شامل دانشکده‌ا‌ی تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان گردیده و در سال 1401 به درجه عالی مدرک دکتورای خویش را به دست آورده است.

قابل ذکر است دکتور حشمت الله امید در جریان 10 سال تدریس خویش  تعداد زیادی مقالات علمی بین المللی، کتب معتبر و جزوه های درسی به زیور چاپ رسانیده است.

دکمه بازگشت به بالا