Muhammed Said Haşimi

 

Muhammed Said Haşimi

Hadis bilgini Muhammed Said Haşimi Seyit Hak Murad’ın oğlu olup 1339 Hicri Şemsi yılında Afganistan’ın Cüzcan İl’inde dünyaya gelmiştir. Çocukluk yaşlarında Kuran’- Kerim ve günün gerekli kıldığı diğer ilimleri babasından öğrenmiştir. Sarf, nahiv, ve fıkıh gibi derslerindeki hocaları sırasıyla Hoca Abdulhakim, Hafız Ahmet, Hoca Abdurrasul ve Hoca Ahmet Zeki’dir. “Molla Cami” ve birtakım mantık kitaplarını Mahdum Asedullah ve hoca Abdurrahim Mantıkî hoclarının yanında okumuştur. Sonrasında Serajî ve Hulasatü’l-Hesap adlı eserleri hoca Rahman Berdi’nin yanında okumuştur. Usulü Fıkıh, Ma’anî, Hidaye ve bazı tefsir kitaplarını hoca Abdurrazık’ın yanında okumuştur. Haşimi, Rus işgalinden sonra İ’lâ-yi Kelimetullah ve Afgan halkının namusunu korumak amacıyla mücahitlerin saflarına katılmıştır. Sekiz yıl cihat saflarında faaliyet yürüttükten sonra ilim öğrenmek için Pakistan’a gidiyor. Burada da sayın hocaların yanında felsefe ve mantık ilimlerini de öğrendikten sonra 1414 Hicri Kameri yılında Ziyaü’l-Medaris adlı medresede Muhammed Naim Âhundzâde’den mezuniyet belgesi almıştır. Mezuniyet sonrasında 5 yıl boyunca Mezar-ı Şerif’te bulunan Fayz-ı Âm Medresesinde öğrencilere dinî ilimleri okutmuştur. Bu 5 yıl hocalıktan sonra bölgedeki istikrarın bozulması sebebiyle tekrardan Pakistan’a göç ediyor ve 8 yıl boyunca dersle iştigal ediyor. Bu 8 yılsonunda Afganistan’daki Şûr Tepe, Âkçe, Andhoy ve Mezar-ı Şerif gibi farklı semtlerde hocalık yapmıştır. Haşimi, fesat ve batıl inanç konularında her zaman ciddi şekilde mücadele etmiş olup toplam 15 yıl ilimle ve 11 yılını da Komünist Ruslar karşısında silahlı mücadele ile geçirmiştir. Şuanda ise Mezar-ı Şerif’te tesis etmiş olduğu Daru’l-Ulum Celaliyye adlı medresesinde hadis dersleri okutmaktadır. Allah Teâla bu yolda kendisine uzun ömürler ve ihlası kamil nasip etsin.

 

Telif Ettiği Eserler

 

Yayınlanmış Olanlar

Tevzihu’l-Mirkat ‌‌

Beriku’l-Leyali

El-Kevâidu’l-Meşhure

Tebsiratu’l-Müminin

El-Menâsik

Hitebatu’l-Mecalis

Ders Mukaddimetu’l-Buhari

Ders Hatmu’l-Buhari

Haşiyetu’t-Tehzib

 

Yayınlanmamış Olanlar

Meseletu’t-Tevessül

Meseletu’d-Dua

Meseletu Refu’l-Yedeyn

Meseletu’t-Teberruk bi Âsari’l-Enbiya ve’s-Suleha

Meseletu’t-Taklit

Zahru’l-ihtiyati

Meseletu’l-Vitr

Mukaddimetu’l-Meani

Nevadiru’l-Mesâil

Şerhu’l-Buhari

Şerhu Kafiye Farisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başa dön tuşu