اصول وقواعد نشر

مجله ی علمی تحقیقی بین المللی علوم اسلامی

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقالات

استفاده از منابع

در تحقيق و نوشتن مقالات علمي لازم است در درجه اول از منابع و متون قديم علوم اسلامي استفاده صورت گيرد. در صورتيكه منابع و متون قديم عربي در دسترس قرار نداشته باشد، ممکن است از ترجمه ها و آثار علمی فارسی و دیگر زبان ها استفاده نمود

در مقدمه مقالات موضوع، اهمیت و هدف تحقیق تذکر داده شود. ذکر پیشینه تاریخی موضوع نیز در مقدمه ضروری میباشد. مرتبط به موضوع اگر از قبل آثار علمی از قبیل کتاب، مقاله و پایان نامه ها وجود داشته باشد، ذکر آن آثار و دیدگاه نویسینده مقاله در مورد آن آثار در مقدمه ضروری است

اگر از یک منبع در تحقیق ومقاله به گونه موجز ومختصر، از منبع کتبی، شنیداری و دیداری استفاره شود. ولی نیاز به معلومات بیشتر در مورد به خواننده احساس شود. پس باید همان منبع را در پاورقی آدرس داده شود. چنین منبع را با ذکر کلمات نگاه کنید، ببینید در پاورقی ذکر شود

زمانیکه از یک منبع علمی و سایر منابع مثلا نقل قول از یک شخص، در تحقیق و نوشتن مقاله اقتباس مستقیم صورت می گیرد، لازم است همان جملات اقتباس شده داخل قوس کوچک نشان داده شود

در راس هر مقاله چکیده ها به زبان فارسی و انگلیسی الزامی است، چکیده از ۱۰۰-۱۵۰ کلمه تجاوز نکند، عنوان مقاله به زبان های فارسی و انگلیسی الزامی است. علاوه بر ان واژه های کلیدی در مقاله ۵-۶ كلمه باشد

نوشته شود  (İsnad Atıf Sistemi) ۱۶ مقالات ارسال شده به این مجله در مجموع از ۸۰۰۰ کلمه بیشتر نباشد. در  ضمن مقاله با قلم اسناد

ترتيب صفحه ورد بالا ۲.۵ سانتی متر پایین ۲.۵ سانتی متر چپ ۲.۵ سانتی متر و راست ۲.۵ سانتی متر باید باشد. فاصله بین هر سطر۱۵ ،۱ باشد

نوشته شود İsnad Atıf Sistemi 12 متن انگلیسی با قلم

منابع و پاورقی

مقالات که برای چاپ در مجله دیوان ارسال می شود باید به سیستم اسناد نوشته شود، نسخه کامل سیستم اسناد را در آخر این صفحه به شکل پی دی اف مشاهده کرده می توانید

آيات قرآنكريم داخل متن به شکل ذیل آدرس داده می شود

مثال: ﴿إنما المؤمنون إخوة﴾ (الحجرات، ۱۰) یعنی بعد از آیت در داخل قوس اول نام سوره بعدا کامه و در آخر نمبر آیت داده می شود

 در کتب حدیث ذیل این گونه پاورقی داده می شود.

در جای نخست: أبو داود سلیمان بن الأشعث السجتانی، سنن أبی داود، تحقیق. محمد محیی الدین عبدالحمید (بی جا: دار الفکر، بی تا)، “العلم”، ۱۴

در جاهای تکراری

مولف                        کتاب                  نمبر باب

بخاری                      “علم”                 ۱۴

ابو داود                      “ادب”                ۵

ابن ماجه                   “احکام”              ۳

ترمذی                      “مناقب”              ۱۲

نسائى                       “أشربه”              ۸

دارمى                       “ديات”               ۱۵

در صحيح امام مسلم و موطأ امام مالك نام كتاب و نمبر حديث گذاشته شود مثال

در جای نخست: أبو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری، صحیح مسلم، تحقیق. محمد فؤاد عبدالباقی (بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی تا)، “الجنائز”، ۳۶

در جاهای تکراری

مولف                        کتاب                  نمبر حدیث

مسلم                        “تجارت”             ۳۶

موطآ                        “جنائز”               ۵

مسانيد و دیگر کتاب های حدیث مانند دیگر کتاب ها (فقه، تفسیر، تاریخ……..) با ذکر جلد، نمبر صفحه و سایر مشخصات در پاورقی نوشته میشود. جلد کتاب با حرف “ج” و صفحه کتاب با حرف “ص” اشاره داده نشود مثال

۱۷۷/۲     یعنی جلد دوم صفحه یکصدو هفتادو هفت

مولف                        نام کتاب             جلد/صحيفه

احمد بن حنبل               مسند                 ۱۳۲/۲

ابن خزيمه                 صحيح               ۱۱۶/۱

طيالیسى                     مسند                 ۸۵

“در صورتیکه جلد نباشد تنها صفحه نوشته می شود، مانند مثال فوق “مسند طیالیسی

کتاب تورات و انجیل به شکل ذیل پاورقی داده می شود

پیدایش ۱۱/ ۲۵ يعنی نام کتاب سلش نمبر جمله

متی ۱ /۱۳

مثال های سایر کتب در پاورقی

ابن قیم الجوزیه، المنار المنیف فی الصحیح و الضعیف (بیروت: مکتبة مطبوعة الإسلامية، ۱۹۸۳)، ۵۸

در صورت واضح نبودن محل چاپ، تاریخ چاپ و ناشر یک أثر با اختصارات ذیل در پاورقی و منابع نشان داده می شود

اگر مکان چاپ معلوم نباشد به شکل “بی جا”، تاریخ چاپ أثر معلوم نباشد به شکل “بی تا” و نام مطبعه تذکر داده نشده باشد به شکل “بی نا” نوشته می شود. مثال ها

ابن قیم الجوزیه، المنار المنیف فی الصحیح و الضعیف (بی جا، مکتبة مطبوعة الإسلامية، ۱۹۸۳)، ۵۸

ابن قیم الجوزیه، المنار المنیف فی الصحیح و الضعیف (بیروت: مکتبة مطبوعة الإسلامية، بی تا)، ۵۸

ابن قیم الجوزیه، المنار المنیف فی الصحیح و الضعیف (بیروت: بی نا، ۱۹۸۳)، ۵۸

در پاورقی نخست یک أثر اول اسم مکمل مؤلف بعد اسم مکمل کتاب وشماره چاپ سپس (مکان چاپ: چاپخانه، تاریخ چاپ)، جلد و شماره صفحه ذکر می گردد و در دیگر جاها در صورت تکرار آن أثر تنها نام خانواد گی مؤلف، اسم کتاب و در آخر شماره جلد و شماره صفحه داده می شود. مثال

در جای نخست: پوهاند عبدالحی حبیبی، جغرافیای تاریخی افغانستان (کابل: بنگاه انتشارات میوند، ۱۳۹۰)، ۸۷

در جاهای تکراری: حبیبی، جغرافیای تاریخی افغانستان، ۵۹

در پاورقی نخست یک أثر عربی در صورت که تحقیق شده باشد. اول اسم مکمل مؤلف بعد اسم مکمل کتاب، سپس تحقیق. نام محقق، نام خانواده گی محقق، (مکان چاپ، چاپخانه، تاریخ چاپ)، جلد و شماره صفحه داده شود. و در دیگر جاها در صورت تکرار آن أثر تنها نام خانواد گی مؤلف، اسم کتاب و در آخر شماره جلد و شماره صفحه داده می شود مثال

در جای نخست: ابو عبدالله بدرالدین محمد بن بهادر بن عبدالله زرکشی، الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، تحقیق. سعید افغانی (بیروت: المکتبتة الإسلامي، ۱۹۸۵)، ۸۰

در جای تکراری: زرکشی، الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، ۸۰

اگر از أثر ترجمه شده استفاده شده باشد در پاورقی اول اسم مولف تذکر یافته بعد از آن أثر و مترجم نوشته می شود. مثال

در جای نخست: لویس معلوف، فرهنگ جامع نوین عربی به فارسی، مترجم. احمد سیاح (تهران: اسلام، ۱۳۸۵ ش)، ۳۰۱

در جاهای تکراری: معلوف، فرهنگ جامع نوین عربی به فارسی، ۱۶۸

مقالاتي که در مجله چاپ شده اند به شکل ذیل، پاورقی داده می شود

در جای نخست: محمد صالح راسخ، “نگرش کوتاهی بر احوال و آثار میرزا برخوردار  ترکمن فراهی”، مجله معرفت ۴ (۱۳۹۵): ۱۸

در جای تکراری: راسخ، “نگرش کوتاهی بر احوال و آثار میرزا برخوردار  ترکمن فراهی”، ۲۵.

پایان نامه به شکل ذیل پاورقی داده شود. مثال:

در جای نخست: محمد اکرم حکیم، آثار ازدواج در ماده های (۹۸-۱۳۰) قانون مدنی افغانستان از دیدگاه فقهی و نظریات مجتهدین (پایان نامه ای ماستری، دانشگاه نجم الدین اربکان، ۲۰۱۲)، ۶۰.

در جای تکراری: حکیم، آثار ازدواج در ماده های (۹۸-۱۳۰) قانون مدنی افغانستان از دیدگاه فقهی و نظریات مجتهدین، ۲۷.

دائرة المعارف به شكل ذيل پاورقی داده شود. مثال:

در جای نخست: نام و تخلص نويسنده، “نام موضوع”، نام دائرة المعارف (مکان چاپ: نام مطبعه، سال)، نمبر جلد: نمبر صفحه.

در جای تکراری: تخلص نويسنده، “نام موضوع”، نمبر جلد/ نمبر صفحه.

منابع بر اساس نام خانوادگی نویسنده، به ترتیب حروف الفبا و به صورت زیر آورده می شود

از اینکه این مجله یک مجله تحقیقاتی در بخش علوم اسلامی است تاریخ اکثر متون و وفات دانشمندان علوم اسلامی با تاریخ هجری قمری می باشد فلهذا در این مجله از تاریخ هجری قمری استفاده می شود. از سوی دیگر تاریخ میلادی در عصر کنونی در اکثر جوامع تاریخ رسمی می باشد، بناء از اين تقويم نيز استفاده مي شود. در صورت نیاز تاریخ هجری شمسی نیز به کار گرفته می شود. براي تبديلي تاريخ ميلادي به شمسي و بر عكس آن مي توانيد به اين صفحه انترنتي مراجعه كنيد

https://www.bahesab.ir/time/conversion/

اگر در بین متن نام اشخاص می گذرد، ذکر تاریخ وفات اشخاص ذکر شده با استفاده از تاریخ هجری قمری و میلادی در همان متن الزامی است وفات شخص ذکر شده در متن فقط در بار اول تذکر داده می شود.

مثال تاریخ وفات به هجری قمری و میلادی

 (امام بخاری (م.۲۵۶ه/۸۷۰م

مثال تاریخ وفات به هجری شمسی و میلادی

(استاد خلیل الله خلیلی (م.۱۳۶۶ه ش/۱۹۸۷م

کتاب در پاورقی اول کنیه بعد کامه و در منابع بعد از کنیه با نقطه جدا شود مثال

پاورقی: سعد الدین مسعود بن عمر التفتازانی، التلویح علی التوضیح، چاپ اول (کراچی: قدیمی کتب خانه، بی تا)، ۲/ ۲۴۵

منابع: تفتازانی سعد الدین مسعود بن عمر، التلویح علی التوضیح. چاپ اول، کراچی: قدیمی کتب خانه، بی تا

نوت: برای دسترسی نسخه کامل شیوه نامه استناد دهی بالای پی دی اف زیر کلیک کنید

دکمه بازگشت به بالا