جلد 5، شماره 1، سال 1402 

_________________________________________________________________________________________

از ویرایشگر

حقوق زندانبانان در شریعت اسلامی
پوهاند دوکتور عبدالواحد جهید

فلسفه ازدواج پیامبر اسلام ﷺ با زنان متعدد
پوهاند داد محمد نذیر

 تأثیر فکر القرآن بر مکتب فکری حنفیان
مفتی عبدالحق حبیبی صالحی

دراسة دور رأي اهل الخبرة في المحاكم الشرعية
پوهاند دوکتور محمد عثمان روحانی

مکانة الأم ودورها فی تکوین الأسرة المسلمة
پوهاند عبدالاحد مسلم

المنهج النبوي في إرساء قواعد الأمن المجتمعي
دوکتور زلال سعادة

_________________________________________________________________________________________

مرام و مقصد تحقیقات علمی:

نوت: مجله دیوان از تمامی استادان و پژوهشگران که مایل به ارسال مقالات خود در این نشریه هستند دعوت می‌کند تا تحقیقات خویش را با در نظرداشت متن مکتوب فوق تنظیم نموده از طریق (diwandergisi@gmail.com  diwan@diwan.com.af) ارسال کنند.

دکمه بازگشت به بالا