فراخوان پذیرش مقالات:

مرام و مقصد تحقیقات علمی:

نوت: مجله دیوان از تمامی استادان و پژوهشگران که مایل به ارسال مقالات خود در این نشریه هستند دعوت می‌کند تا تحقیقات خویش را با در نظرداشت متن مکتوب فوق تنظیم نموده از طریق (diwandergisi@gmail.com  diwan@diwan.com.af) ارسال کنند.

Back to top button